THE CUISINE OF THE EDE PEOPLE IN KMRONG PRŎNG VILLAGE, BUON MA THUOT (DAK LAK PROVINCE)

Authors

  • Pham Bao Tram Dak Lak Museum, Viet Nam
  • Y Dhiư Niê Dak Lak Museum, Viet Nam
  • Truong Dac Tu Dak Lak Museum, Viet Nam
  • Tran Quang Nam Dak Lak Museum, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.1041(2022)

Keywords:

Changes in cuisine, Ede people, Traditional cuisine.

Abstract

The Ede are a Malayo-Polynesian language-speaking ethnic group residing primarily in Dak Lak, Dak Nong, Phu Yen, and Khanh Hoa provinces. They have a rich and unique tangible and intangible culture. From 2017 to 2020, the authors carried out many field trips to Kmrong Prŏng A and Kmrong Prŏng B villages (Ea Tu Commune, Buon Ma Thuot) to research, collect, and inventory the material and spiritual cultural heritage of the Ede for conservation and exhibition at the Dak Lak provincial museum. In this article, we introduce some traditional dishes of the Ede in Krmong Prŏng village, research and evaluate traditional aspects of their cuisine, and propose some recommendations and solutions to preserve and promote the unique Ede cuisine in the current period of development and integration.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bế, V. Đ., Chu, T. S., Vũ, T. H., & Vũ, Đ. L. (1982). Đại cương các dân tộc Êđê, M’Nông ở Đắk Lắk. NXB. Khoa học xã hội.

Buôn Krông, T. N. (Chủ biên, 2009). Văn hóa ẩm thực của người Êđê. NXB. Văn hóa dân tộc.

Minh Thông – Vạn Tiếp. (2021). Tài nguyên rừng suy giảm (kỳ 1). https://baodaklak.vn/moi-truong/202108/giu-vang-cho-mai-sau-ky-1-b945d85/

Nguyễn, M. T. (2013). Đời sống của đồng bào dân tộc Êđê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Những phân tích và so sánh xã hội học [Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội].

Phạm, B. T., & các cộng sự. (2020). Sưu tập hình ảnh, điền dã ở buôn Kmrơng Prŏng A và B, TP. Buôn Ma Thuột [Tư liệu Bảo tàng Đắk Lắk].

Thủ tướng Chính phủ. (2007). Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007 về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư giai đoạn 2007–2010.

Thủ tướng Chính phủ. (2009). Quyết định số 1342/QĐ-TTg, ngày 25/8/2009 phê duyệt kế hoạch định canh, định cư sống du canh, du cư đến năm 2012.

Thủ tướng Chính phủ. (2013). Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg, ngày 4/6/2013 về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư đến năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ. (2021). Phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 [Số 1719/QĐ TTg, Hà Nội ngày 14/10/2021].

UBND xã Ea Tu. (2019). Thống kê về Tình hình kết quả đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn xã tính đến ngày 30/6/2019.

Downloads

Published

10-11-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Pham, B. T., Y Dhiư , N., Truong, D. T., & Tran, Q. N. (2022). THE CUISINE OF THE EDE PEOPLE IN KMRONG PRŎNG VILLAGE, BUON MA THUOT (DAK LAK PROVINCE). Dalat University Journal of Science, 12(4), 163-177. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.1041(2022)