SOCIAL NETWORK IN MOTHER GODDESS WORSHIP: A CASE STUDY OF MEDIUM DANG THI MAT, HANG PAGODA-QUAN TAM TEMPLE, THANH MY COMMUNE, SON TAY TOWN, HANOI

Authors

  • Nguyen Thi Minh Thu Artillery Officer School in Vietnam, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.1045(2022)

Keywords:

Hang Pagoda, Medium, Mother Goddess worship, Quan Tam Phu Temple, Social network.

Abstract

Many authors, domestic and foreign, have studied different aspects of Mother Goddess worship. Studying Mother Goddess worship on the basis of  social network theory is a modern research trend, and is valuable in determining the complexity of social relationships that people build, maintain, and develop in their real lives as members of society. This article adopts some points of view in social network theory to study a specific social network in Mother Goddess worship, that of medium Dang Thi Mat, of Hang Pagoda-Quan Tam Temple, Thanh My Commune, Son Tay Town, Hanoi to clarify the characteristics, structure, homophily, operating principles, and development of this social network in modern society. The analysis in the article is based on long-term fieldwork (2015-2018), observations, and in-depth interviews with many individuals to obtain objective and tangible research results.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Burt, R. S. (2004). Structural holes and good ideas. American Journal of Sociology, 110(2), 349-399. https://doi.org/10.1086/421787

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380. https://doi.org/10.1086/225469

Lê, T. M. (2006). Tổng quan phương pháp phân tích mạng lưới xã hội trong nghiên cứu xã hội. Tạp chí Khoa học xã hội, 9, 66-77.

Lin, N. (2001a). Building a network theory of social capital. In N. Lin, K. Cook, & R. Burt (Eds.), Social capital: Theory and research (pp. 3-29). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315129457-1

Lin, N. (2001b). Social capital: A theory of social structure and action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815447

Mai, H. T. (2015). Bản hội Đạo Mẫu: quan niệm và loại hình. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 377, 80-84.

Ngô, T. Đ. (2012). Đạo Mẫu Việt Nam. NXB. Thế Giới.

Nguyễn, M. N. (2010). Nghi lễ lên đồng hầu bóng và mối quan hệ với đời sống tâm sinh lý nhóm xã hội đặc thù. Tạp chí Nghiên cứu con người, 2, 37-45.

Nguyễn, M. N. (2013). Nghi lễ lên đồng - Lịch sử và giá trị. NXB. Văn hóa Thông tin.

Nguyễn, T. V. (2015). Thiên tính nữ của nam đồng thầy từ góc nhìn lý thuyết nam tính, nữ tính của Geert Hofstede. Tạp chí Văn hóa Dân gian, 5, 65-73.

Nông, N. B. (2009). Nghiên cứu mạng lưới xã hội: những đóng góp của nhân học xã hội và xã hội học. Tạp chí Nghiên cứu Con người, 41, 58-65.

Phan, D. T. (2016). Nghiên cứu mạng lưới xã hội dưới cách tiếp cận xã hội học. Tạp chí Khoa học Đại học Quy Nhơn, 3, 29-35.

Trần, S. H. (2016). Đạo Mẫu dưới góc nhìn cấu trúc luận của Claude Levi-Strauss. Trong K. y. tế, Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu) (trang 183-194). NXB. Thế Giới.

Trần, V. Q. (1998). Cơ sở văn hóa Việt Nam. NXB. Giáo dục.

Downloads

Published

06-09-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Nguyen, T. M. T. (2022). SOCIAL NETWORK IN MOTHER GODDESS WORSHIP: A CASE STUDY OF MEDIUM DANG THI MAT, HANG PAGODA-QUAN TAM TEMPLE, THANH MY COMMUNE, SON TAY TOWN, HANOI. Dalat University Journal of Science, 12(4), 150-162. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.1045(2022)