CHURU-KOHO POTTERY OF LAM DONG PROVINCE IN RELATION TO CHAM POTTERY

Authors

  • Truong Van Mon University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1077(2023)

Keywords:

Cham and Churu-Koho pottery, Preservation and promotion, Similarity and difference.

Abstract

This article examines Churu-Koho pottery in relation to Cham pottery in Central Vietnam and the Central Highlands. Research shows that Churu-Koho pottery (Lam Dong Province) is related to Cham pottery in Bau Truc (Ninh Thuan Province) and Binh Duc (Binh Thuan Province) and to the pottery of the Sa Huynh culture (Quang Ngai Province), which dates back to 3,000 BP. They are similar in name, visual arts, type, and pottery firing method. These types of pottery have been common in Central Vietnam and the Central Highlands for a long time. However, they have moderately fallen in number, especially Churu-Koho pottery. Therefore, preserving and promoting this heritage in economic, cultural, social, and tourism development is critical. We use the research methods of ethnology and anthropology, including fieldwork, participant observation, interviews, and comparison, combined with the theories of historical particularism of Franz Boas, cultural ecology of Julian Steward, and cultural acculturation of American anthropologists to analyze and explain the similarities and differences among the types of pottery.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barnard, A. (2015). Lịch sử và lý thuyết Nhân học. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Belik, A. A. (2000). Văn hóa học: Những lý thuyết nhân học văn hóa. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.

Khoa Nhân học. (2013). Nhân học Đại cương. NXB. Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh.

Lâm, M. D., & Nguyễn, A. T. (2016). Ngàn năm gốm cổ Champa. NXB. Văn hóa Dân tộc.

Russel, B. H. (2009). Các phương pháp nghiên cứu trong Nhân học, Tiếp cận định tính và định lượng. NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Sakaya. (2007). Gốm cổ truyền thống của người Chăm ở Bầu Trúc. Tạp chí Xưa & Nay, (275-276), 27-30.

Sakaya. (2014). Gốm người Churu ở Lâm Đồng. In Sakaya (Ed.), Tiếp cận một số vấn đề về Văn hóa Champa (pp. 540-542). NXB. Tri thức.

Sakaya. (2015). Gốm người Chăm Bàu Trúc - Ninh Thuận (song ngữ Việt - Anh). NXB. Tri thức.

Sakaya. (2019). Từ điển Chăm – Việt - Anh; Việt – Anh - Chăm. NXB. Tri thức.

Sakaya. (2020). Từ điển đối chiếu Việt - Các dân tộc thiểu số miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ. NXB. Tri thức.

Sakaya, & Shine, T. (2011). Gốm Chiêm Nhân ở Nhật Bản. Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, (33), 42.

Seymour-Smith, C. (1993). Dictionary of anthropology. Macmillan Reference Books.

Shine, T. (2018). Yeng Nagarai: Ché Rồng của người Chăm và Sự lan toả của nó đến Tây Nguyên và đảo Boneo. Bài tham gia hội thảo quốc tế, Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm tại Ninh Thuận.

Tỉnh Lâm Đồng. (1983). Từ điển Việt – Kơho. Sở Văn hóa – Thông tin xuất bản.

Trịnh, S. (2018). Từ gốm Sa Hùnh đến gốm Chăm. Bài tham gia hội thảo quốc tế, Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm tại Ninh Thuận.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. (2010). Từ điển Việt – Chu Ru. Xuất bản tại Đà Lạt.

Văn, M. (2001). Nghề gốm cổ truyền của người Chăm Bàu Trúc - Ninh Thuận. NXB. Văn hóa Thông tin.

Văn, M. (2014). Thử phác thảo mô hình du lịch Homestay trong làng nghề của người Chăm Ninh Thuận. In Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Ed.), Làng nghề và phát triển du lịch (pp. 431-438). NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Văn, M., & Phạm, T. T. (2013). Sự phát triển làng nghề gốm Bàu Trúc trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới hiện nay. In Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh & UBND tỉnh Đồng Tháp (Ed.), Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" (pp. 192-206). NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh & UBND tỉnh Đồng Tháp.

Vũ, C. Q. (1991). Văn hoá Sa Huỳnh. NXB. Văn hóa Dân tộc.

Downloads

Published

29-12-2023

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Truong, V. M. (2023). CHURU-KOHO POTTERY OF LAM DONG PROVINCE IN RELATION TO CHAM POTTERY. Dalat University Journal of Science, 13(4), 130-146. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1077(2023)