THE TRIEU TUONG MAUSOLEUM SITE: RESULTS OF THE 2019 EXCAVATION

Authors

  • Trinh Hoang Hiep Vietnam Institute of Archaeology, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1078(2023)

Keywords:

History and culture, Nguyen Dynasty, Revival Lê Dynasty, Royal family, Trieu Tuong Mausoleum.

Abstract

Trieu Tuong Mausoleum is the place to worship the ancestors of the Nguyen royal family in their homeland. This is also where Nguyen Kim (Emperor Tinh) was buried. To conserve, embellish, and promote the historical and cultural heritage of the mausoleum, the Department of Culture, Sports and Tourism of Thanh Hoa Province coordinated with the Vietnam Institute of Archaeology to conduct a third excavation at the site in 2019. This article presents the research progress, essential documents related to the excavation at the mausoleum site in 2019, and an evaluation of the outstanding value of the relics and artifacts obtained from the mausoleum and contributes to the study and research into the history and culture of the Nguyen Dynasty in Vietnam.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

References

Đỗ, V. N. (1983). Thành cổ Việt Nam. NXB. Khoa học Xã hội.

Le Breton, H. (1920). Đình chùa và những dấu tích lịch sử trong tỉnh Thanh Hoá (T. H., Phạm, Trans.) [Tư liệu, Thư viện Khoa học Tổng hợp – Thanh Hóa].

Le Breton, H. (1922). Thanh Hoá đẹp như tranh (T. H., Phạm, Trans) [Tư liệu, Thư viện Khoa học Tổng hợp – Thanh Hóa].

Lê, Đ. P. (2010). Báo cáo sơ bộ khai quật Lăng miếu Triệu Tường (Hà Long – Hà Trung – Thanh Hóa) [Tư liệu, Thư viện Viện Khảo cổ học].

Nguyễn, V. T. (2009). Về bài văn bia: Bình Hưng khai quốc công thần Trinh Quốc công thần đạo bi. In Viện nghiên cứu Hán – Nôm (Ed.), Thông báo Hán Nôm học 2008. NXB. Khoa học Xã hội.

Phạm, N. H., & Viên, Đ. L. (2006). Báo cáo kết quả đào thăm dò khảo cổ học khu di tích Lăng miếu Triệu Tường (xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) [Tư liệu, Thư viện Viện Khảo cổ học].

Phan, H. C. (2007). Lịch triều hiến chương loại chí (Tập 1). NXB. Giáo dục.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (2002). Đại Nam thực lục (Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, & 9). NXB. Giáo dục.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (2003). Đồng Khánh Địa Dư Chí (Việt – Hán – Anh – Pháp). NXB. Thế giới.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (2006). Đại Nam liệt truyện (Tập 1 & 2). NXB. Thuận Hóa.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (2007). Khâm định Việt sử thông giám cương mục. NXB. Giáo dục.

Trần, Đ. A. S. (2008). Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Downloads

Published

29-12-2023

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Trinh, H. H. (2023). THE TRIEU TUONG MAUSOLEUM SITE: RESULTS OF THE 2019 EXCAVATION. Dalat University Journal of Science, 13(4), 111-129. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1078(2023)