BEHAVIOR OF THE NGUYEN DYNASTY FOR TEACHERS IN SOUTHERN VIETNAM

Authors

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1166(2023)

Keywords:

Behavioral culture, Confucius, Nguyen Dynasty, Southern Vietnam, Teacher.

Abstract

This article examines the educational policies and cultural behavior of the Nguyen Dynasty toward teachers in the South to answer the following questions: What were the policies for establishing schools in the South? What was the purpose of the Nguyen Dynasty in regulating teachers and students? What were the differences in behavior of the Nguyen Dynasty toward Southern teachers compared with other localities? What were the similarities and differences between public and private schools in the South? To answer these questions, we collect and document bibliographic sources. Using methods of comparison, analysis, and synthesis, we outline the process of implementing educational policies in general, policies to manage teachers in the South in particular, and assess the role of teachers and teacher standards in improving the quality of education during the Nguyen Dynasty. In addition, this article also compares the differences in the behavior of the Nguyen Dynasty toward teachers in public and private schools in different localities and provides comments and assessments on the cultural behavior of the Nguyen Dynasty toward teachers in the feudal South.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bùi, X. Đ. (2004). Các làng khoa bảng Thăng Long – Hà Nội. NXB. Chính trị Quốc gia.

Cao, T. T. (1996). Nho giáo ở Gia Định [Confucianism in Gia Định]. NXB. Hồ Chí Minh.

Cao, T. T., & Đoàn, L. G. (1984). Tác phẩm Nguyễn Thông. NXB. Sở văn hoá Thông tin.

Cao, X. D. (1993). Quốc triều Hương khoa lục [Records on imperial examinations of feudal Vietnam]. NXB. Hồ Chí Minh.

Choi, B. W. (2010). Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng [Southern Vietnam under the reign of Minh Mang (1820–1841)]. NXB. Thế giới.

Đinh, V. N. (2011). Thi cử, học vị, học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam. NXB. Lao động.

Huỳnh, C. B. (2018). Giáo dục và Khoa cử Nho học triều Nguyễn 1802–1919. NXB. Thuận Hoá.

Li, T., & Reid, A. (Eds.). (1993). Southern Vietnam under the Nguyễn: Documents on the economic history of Cochinchina (Đàng Trong), 1602–1777. Institute of Southeast Asian Studies.

Luu, V. Q., & Vo, V. S. (2021). Talent selection in southern Vietnam during the King Gia Long and King Minh Mạng period (1802–1840). PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 18(1), 3726-3756.

Nguyễn, T. C. (1998). Sự phát triển giáo dục và chế độ thi cử ở Việt Nam thời phong kiến. NXB. Giáo dục.

Nguyễn, Đ. T. (2013). Tiểu sử và hành trang Các khoa bảng Hán học Nam bộ. NXB. Đồng Nai.

Nguyễn, Q. T. (2005). Khoa cử và Giáo dục Việt Nam. NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Nhóm tri thức Việt. (2014). Những bậc tôn sư nổi tiếng trong Lịch sử Việt Nam. NXB. Thời đại.

Phan, H. L. (Chủ biên). (2017). Vùng đất Nam Bộ quá trình hình thành và phát triển, tập 2. NXB. Chính trị Quốc gia.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (1965). Đại Nam thực lục chính biên, tập 2. NXB. Khoa học Xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (1966). Đại Nam thực lục, tập 13. NXB. Khoa học xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (1993). Đại Nam chính biên liệt truyện, tập 2. NXB. Thuận Hoá.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (2005). Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 1 & 2. NXB. Thuận Hoá.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (2007a). Đại Nam Hội điển sự lệ tục biên, tập 4. NXB. Xã hội.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (2007b). Đại Nam thực lục, tập 3. NXB. Giáo dục.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (2014). Đại Nam liệt truyện, tập 4. NXB. Thuận Hoá.

Sơn Nam. (1993). Đất Gia Định xưa. NXB. TP. Hồ Chí Minh.

Toan, A. (1991). Nếp cũ: Làng xã Việt Nam. NXB. Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần, T. V. (2002). Thể chế chính trị thời Nguyễn dưới triều Gia Long và Minh Mạng. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 325(6), 3-11.

Trần, V. G. (Ed.). (2018). Địa chí văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, tập 2. NXB. Tổng hợp.

Trịnh, H. A. (2021). Nhân vật hoàng đế trong văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV [Doctoral dissertation, Vinh University].

Trịnh, H. Đ. (1999). Gia Định thành thông chí. NXB. Giáo dục.

Vũ, N. K. (2007). Thầy giáo Việt Nam 10 thế kỷ. NXB. Văn hoá Thông tin.

Downloads

Published

29-12-2023

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Ngo, T. M. H. (2023). BEHAVIOR OF THE NGUYEN DYNASTY FOR TEACHERS IN SOUTHERN VIETNAM. Dalat University Journal of Science, 13(4), 147-163. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1166(2023)