DARK SOIL PITS AND GRAVES IN VOLCANIC CAVE C6.1, KRONG NO, DAK NONG PROVINCE: DOCUMENTATION AND DISCUSSION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1185(2023)

Keywords:

Central Highlands, Geopark, Neolithic, Prehistoric inhabitants, Remains.

Abstract

Dark soil pits and graves are critical documents discovered in volcanic cave C6.1. As a result of the investigation and excavation of cave C6.1 conducted in 2017, 2018, and 2019, we have discovered vestiges of nine dark soil pits and seven relatively intact graves, together with teeth and other human remains scattered in the cultural layer. This is an important source of information on the racial composition of the prehistoric inhabitants of the Central Highlands during the Neolithic period, as well as the paleoenvironment, environmental adaptations, and flora and fauna that prehistoric inhabitants exploited for their livelihoods. This article introduces documents and reconstructs the socioeconomic picture of the prehistoric inhabitants of cave C6.1. It also contributes scientific documents for the general conservation and promotion of heritage to develop sustainable cultural tourism in Dak Nong Province.

Downloads

Download data is not yet available.

References

La, T. P., Luong, T. T., Bui, V. T., Nguyen, K. S., Nguyen, L. C., Vu, T. D., Le, X. H., Nguyen, T. T., Pham, H. T., Pham, D. S., Dang, H. Y., Vu, D. T., Nguyen, T. T., Hoang, T. N., & Nguyen, T. M. (2022). The on-site volcanic cave conservation museum at the Dak Nong UNESCO Global Geopark. The Earth Science Museum, 44(1), 51-64. https://doi.org/10.29003/m2621.0514-7468.2022_44_1/51-64

La, T. P., Lương, T. T., Phạm, Đ. S., Bùi, V. T., Lê, T. M. L., Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Vũ, T. Đ., Lê, X. H., Trần, Q. H., Phạm, N. D., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, T. M. (2020). Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông – Những giá trị di sản nổi bật và chặng đường dẫn tới danh hiệu cao quý. Tạp chí Địa chất (loại A), (371-372), 261-271.

La, T. P., Lương, T. T., Phạm, H. T., Phạm, Đ. S., Bùi, V. T., Lê, T. M. L., Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Vũ, T. Đ., Lê, X. H., Trần, Q. H., Phạm, N. D., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, T. M. (2020). Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông: Những giá trị khoa học tạo nên danh hiệu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (11), 35-39.

La, T. P., Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Lương, T. T., Vũ, T. Đ., Lê, X. H., Trần, M. Đ., Phạm, G. M. V., Hoàng, T. N., Vũ, T. S. N., & Nguyễn, T. M. (2018). Khai quật và bảo tồn di chỉ khảo cổ tiền sử trong hang động núi lửa C6-1 ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. In Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Ed.), Hội nhập quốc tế về bảo tồn cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa (pp. 297-309). NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Lê, H. Đ., Nguyễn, T. C., Nguyễn, T. H. T., Nguyễn, V. T., Mai, T. Q. Đ., Vũ, T. Đ., & Lê, X. H. (2014). Kết quả sơ bộ khai quật lần thứ hai di chỉ Thôn Tám (Đắk Nông). In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013 (pp. 103-106). NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, X. H. (2013). Các công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ đá mới ở tỉnh Đăk Nông [Unpublished school-level scientific research project]. Trường Đại học Đà Lạt.

Lê, X. H. (2015). Các di tích công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ Đá mới – sơ kỳ Đồng thau ở Tây Nguyên [Dotoral dissertation, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam]. https://scholar.dlu.edu.vn/handle/123456789/204

Lê, X. H. (2018). Hoạt động chế tác công cụ đá trong cơ cấu kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên giai đoạn hậu kỳ Đá mới – sơ kỳ Kim khí. Tạp chí Khoa học Xã hội Miền Trung, 56(6), 59-66.

Lê, X. H. (2019). Tính chất và niên đại của các di tích công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ Đá mới – sơ kỳ Kim khí ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 61(10B), 49-53.

Lê, X. H., La, T., Phạm, T. P. T., Vũ, T. Đ., & Nguyễn, T. M. (2018). Tư liệu và nhận thức bước đầu về cuộc thám sát di tích hang núi lửa C6-1 ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, 8(4), 57-76. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.507(2018)

Le, X. H., Nguyen, K. S., La, T. P., & Nguyen, V. B. (2023). Archeology of the volcanic caves in Krong No: Historical – Cultural significance. The Russian Journal of Vietnamese Studies, 7(3-2), 53-66. https://doi.org/10.54631/VS.2023.732-562738

Lê, X. H., & Phạm, T. P. T. (2020). Mộ táng và hố đất đen trong hố khai quật Hang C6-1, Krông Nô (Đắk Nông). In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2019 (pp. 33-37). NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, X. H., Phạm, T. P. T., & Nguyễn, V. T. (2019). Vài đặc điểm về các di tích hố đất đen trong hang C6-1 ở Krông Nô (Đắk Nông). In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018 (pp. 82-85). NXB. Khoa học Xã hội.

Lương, T. T., La, T. P., Vũ, T. Đ., & Bùi, V. T. (2020). Kết quả khảo sát di tích Hố Tre tỉnh Đắk Lắk. In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2019 (pp. 54-57). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyen, K. S. (2023). Hoabinhian in Vietnam and economic activities from 20,000 to 7,000 years BP. Dalat University Journal of Science, 13(4), 64-81. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1076(2023)

Nguyễn, K. S. (Ed.). Nguyễn, G. Đ., Nguyễn, T. Đ., Phan, T. T., Lê, H. Đ., & Lê, X. H. (2016). Khảo cổ học tiền sử Miền Trung Việt Nam. NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, K. S., La, T., & Lê, X. H. (2018). Đào thám sát hang động núi lửa Krông Nô (Đắk Nông). In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2017 (pp. 42-45). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, K. S., Lê, X. H., & La, T. P. (2019). Kết quả khai quật hang C6-1 (Đắk Nông) năm 2018. In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018 (pp. 77-81). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, K. S., Lê, X. H., Nguyễn, L. C., Nguyễn, T. V., Phạm, T. P. T., & Vũ, T. Đ. (2019). Báo cáo kết quả khai quật hang C6-1 Krông Nô, tỉnh Đắk Nông [Tư liệu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam].

Nguyễn, K. S., Lê, X. H., Nguyễn, L. C., Vũ, T. Đ., Nguyễn, T. V., Phạm, T. P. T., Phan, T. T., Lưu, T. P. L., Nguyễn, T. M. H., & Nguyễn, T. A. (2018). Báo cáo kết quả khai quật hang C6-1 và hang C6’ Krông Nô, tỉnh Đắk Nông [Tư liệu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam].

Nguyễn, K. S., Lê, X. H., Phạm, T. P. T., La, T. P., & Nguyễn, T. M. (2020). Diễn trình văn hóa tiền sử hang C6-1 qua tư liệu khảo cổ học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 62(10), 56-60.

Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., La, T. P., Nguyễn, T. M., Lương, T. T., Lê, X. H., & Vũ, T. Đ. (2020). Khai quật hang động núi lửa C6-1 Krông Nô – Tư liệu và nhận thức mới về Tiền sử Tây Nguyên. Tạp chí Khảo cổ học, 226(4), 16-30.

Nguyễn, K. S., Nguyễn, L. C., Lê, X. H., Nguyễn, T. V., Phạm, T. P. T., Vũ, T. Đ., La, T. P., & Lương, T. T. (2020). Khai quật mở rộng hang động núi lửa C6-1 Đắk Nông năm 2019. In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2019 (pp. 30-33). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, K. S., Nguyễn, T. M., & Lê, X. H. (2019). Tiền sử Tây Nguyên qua địa tầng và hệ thống niên đại 14C hang C6-1 Krông Nô. In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018 (pp. 92-96). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, K. S., Phan, T. T., Lê, X. H., & Vũ, T. Đ. (2017). Báo cáo kết quả đào thám sát hang C6-1 ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông [Tư liệu, Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam].

Nguyễn, L. C. (2019). Di cốt người cổ đầu tiên được phát hiện ở hang động núi lửa Krông Nô (Đắk Nông). Tạp chí Khảo cổ học, 218(2), 33-52.

Nguyễn, L. C. (2020). Di cốt người cổ được phát hiện ở Tây Nguyên qua hai lần khai quật (2018 - 2019) hang C6.1 tại Krông Nô (Đăk Nông) [Tư liệu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam].

Phạm, B. T., Trương, Đ. T., & Lê, X. H. (2019). Phát hiện di tích thời tiền sử ở Buôn Hằng 1C, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk). In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018 (pp. 154-156). NXB. Khoa học Xã hội.

Vũ, T. Đ., Phạm, T. P. T., & Lương, T. T. (2019). Kết quả khai quật hang C6’ (Đắk Nông) năm 2018. In Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018 (pp. 97-99). NXB. Khoa học Xã hội.

Downloads

Published

15-12-2023

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Cao, B. L., Le, X. H., Nguyen, V. B., Cao, D. T., & Ngo, T. V. (2023). DARK SOIL PITS AND GRAVES IN VOLCANIC CAVE C6.1, KRONG NO, DAK NONG PROVINCE: DOCUMENTATION AND DISCUSSION. Dalat University Journal of Science, 13(4), 82-98. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1185(2023)