ARCHAEOLOGICAL RELICS OF DAK R’LAP DISTRICT, DAK NONG PROVINCE, IN THE REGIONAL PREHISTORIC CONTEXT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1225(2023)

Keywords:

Central Highlands, Dak R’lap, Metal Age, Neolithic

Abstract

This article systematizes the documentation of prehistoric archaeological relics and artifacts from Dak R’lap District, Dak Nong Province. The article also presents the results of investigations, new discoveries, and surveys conducted by the author together with archaeologists from the Vietnam Institute of Archaeology. The author outlines the characteristics, properties, and dates of relics and artifacts; describes the locations, roles, and close relationship of relics and artifacts discovered in Dak R’lap District with the prehistory of Dak Nong in particular and the Central Highlands and Southeast in general. This research provides more data for the construction of prehistoric archaeological maps; facilitates researching, compiling, and educating on local history; and promotes sustainable cultural tourism development in Dak Nong Province in general.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bảo tàng tỉnh Đắk Nông. (2010). Báo cáo kết quả khai quật khảo cổ tại di chỉ Thôn 17 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Tư liệu Bảo tàng Đắk Nông.

Bảo tàng tỉnh Đắk Nông. (2023). Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ thô 12 xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Tư liệu Bảo tàng Đắk Nông.

Lê, H. Đ. (2010). Ghi chú về rìu mài lưỡi Tây Nguyên. In Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013 (pp. 89-91). NXB. Khoa học xã hội.

Lê, H. Đ., Nguyễn, V. L., Hoàng, T. N., Đào, N., Nguyễn, T. H. T., & Kiều, V. (2009). Phát hiện 4 địa điểm khảo cổ tiền sử ở huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông). In Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm năm 2008 (pp. 128-130). NXB. Khoa học xã hội.

Lê, H. Đ., & Vũ, T. Đ. (2013). Một số kết quả nghiên cứu khảo cổ học tiền sử Đắk Nông năm 2013. Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, 11(3), 60-71.

Lê, X. H. (2011). Các di tích công xưởng ở Lâm Đồng: Tư liệu và nhận thức. Tạp chí Khảo cổ học, 174(6), 12-22.

Lê, X. H. (2014a). Báo cáo kết quả điều tra, thám sát di chỉ tiền sử Suối Ba, xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp, Đắk Nông) năm 2013. Tư liệu Đại học Đà Lạt.

Lê, X. H. (2014b). Khảo cổ học lòng hồ Plêi Krông trong bối cảnh khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên, (4), 69-74.

Lê, X. H. (2015). Các di tích công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ Đá mới – sơ kỳ Đồng thau ở Tây Nguyên [Luận án Tiến sĩ Khảo cổ học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam].

Lê, X. H. (2016). Các di tích công xưởng ở Tây Nguyên trong hệ thống công xưởng chế tác rìu đá ở Đông Nam Bộ. Tạp chí Khoa học Yersin, (1), 98-105.

Lê, X. H. (2018a). Hoạt động chế tác công cụ đá trong cơ cấu kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên giai đoạn hậu kỳ Đá mới–sơ kỳ Kim khí. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, 56(6), 59-66.

Lê, X. H. (2018b). Stone working process for the post - new stone - early metal age in Lam Dong Province, Vietnam. The European Journal of Humanities and Social Sciences, (6), 37-43.

Lê, X. H. (2019). Tính chất và niên đại của các di tích công xưởng chế tác công cụ đá giai đoạn hậu kỳ Đá mới - sơ kỳ Kim khí ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 61(10B), 49-53.

Lê, X. H., & Phan, T. T. (2014). Phát hiện mới cụm di chỉ - xưởng chế tác công cụ đá suối Bốn (Đắk Nông). In Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013 (pp. 137-139). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, A. B., Nguyễn, V. L., Hoàng, T. H., & Lê, H. Đ. (2012). Đắk Nông khai quật chữa cháy di tích mộ chum. In Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm năm 2011 (pp. 52-53). NXB. Khoa học xã hội.

Nguyễn, G. Đ., & Lê, H. Đ. (2006). Báo cáo điều tra Khảo cổ học tỉnh Đắk Nông năm 2005. Tư liệu Viện Khảo cổ học.

Nguyễn, G. Đ., & Lê, H. Đ. (2007). Di chỉ xưởng Chư K’tu và hệ thống công xưởng chế tác đá opal ở Tây Nguyên. Tạp chí Khảo cổ học, (1), 15-25.

Nguyễn, G. Đ., & Lê, H. Đ. (2008). Về sưu tập hiện vật của Nguyễn Thế Vinh (Đắc Nông). In Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2007 (pp. 70-72). NXB Từ điển Bách khoa.

Nguyễn, K. S. (2002). Khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ - những mối liên hệ. In Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Ed.), Thông báo khoa học (pp. 7-17). Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Nguyễn, K. S. (2004a). Ghi chú thêm về khảo cổ học Tiền sử Tây Nguyên. Tạp chí Khảo cổ học, (3), 24-34.

Nguyễn, K. S. (cb, 2004b). Khảo cổ học tiền sử Đăk Lăk. NXB. Khoa học xã hội.

Nguyễn, K. S. (2007). Khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên. NXB. Giáo dục.

Nguyễn, K. S. (2009a). Các di tích công xưởng tiền sử Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, (1), 23-32.

Nguyễn, K. S. (2009b). Các di tích công xưởng Tây Nguyên với khảo cổ học lý thuyết. Tạp chí Khảo cổ học, 158(2), 3-14.

Nguyễn, K. S., Nguyễn, G. Đ., Nguyễn, T. Đ., Phan, T. T., Lê, H. Đ., & Lê, X. H. (2016). Khảo cổ học tiền sử miền Trung Việt Nam. NXB. Khoa học xã hội.

Nguyen, T. V., Le, X. H., Cao, T. T., Hoang, T. D., & Hoang, A. B. (2022). Group of Suoi Ba archaeological sites (Dak Nong Province): Documents, perception, and discussion. Dalat University Journal of Science, 12(4), 97-122. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.986(2022).

Trần, Q. T. (2002). Báo cáo kết quả khai quật di chỉ Dhă Prông, thành phố Ban Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Tư liệu Viện Khảo cổ học.

Trần, Q. T., Hoàng, X. C., & Võ, Q. (1994). Báo cáo khai quật di chỉ Buôn Triết, huyện Lăk (Đăk Lăk). Tư liệu Viện Khảo cổ học.

Trần, Q. T., & Nguyễn, N. Q. (2008). Di tích Buôn Râu – nhận thức qua cuộc khai quật năm 2007. Tạp chí Khảo cổ học, (6), 16-31.

Trần, V. B., Lê, X. H., Hoàng, A. B., & Nhóm sinh viên. (2014). Kết quả điều tra, thám sát di chỉ khảo cổ học Suối Ba (Đăk Nông). In Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2013 (pp. 134-137). NXB. Khoa học Xã hội.

Vũ, T. Đ. (2017). Báo cáo kết quả khai quật Khảo cổ học di tích thôn 17 (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Tư liệu Bảo tàng tỉnh Đắk Nông.

Vũ, T. Đ., Lê, X. H., & Nguyễn, A. B. (2019). Thám sát di tích Suối Ba xã Nhơn Cơ, huyện Đắc R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. In Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ed.), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2018 (pp. 152-153). NXB. Khoa học xã hội.

Downloads

Published

21-12-2023

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Nguyen, T. V. (2023). ARCHAEOLOGICAL RELICS OF DAK R’LAP DISTRICT, DAK NONG PROVINCE, IN THE REGIONAL PREHISTORIC CONTEXT. Dalat University Journal of Science, 13(4), 99-110. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.1225(2023)