THE IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORSON POVERTY REDUCTION IN LAMDONG PROVINCE

Authors

  • Hồ Quang Thanh Department of Labour - Invalids and Social of Lamdong province,, Viet Nam
  • Hoàng Trọng Vinh The Vocational Training Devision,Department of Labour - Invalids and Social of Lamdong province, Viet Nam
  • Trần Tuấn The Social Protection Devision, Department of Labour - Invalids and Social of Lamdong province, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.1.153(2017)

Keywords:

Factors, Macroeconomic, Lamdong, Poor

Abstract

This study reviews the macroeconomic factors affecting poverty reduction in Lamdong province. We use a multiple regression model optimized by means of BMA (Bayesian Model Average) in which several macroeconomic variables includingincome, unemployment (employment), inflation and quality of human resources in Lamdong are employed. The results show that two important macroeconomic factors that affect the poverty reduction of Lamdong province on the extent of the importance of individual weights are: Per capita income and quality of human resources. Finally, the authorssuggest implications and solutions for policy formulation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agenor, P. R. (2002). Điều chỉnh kinh tế vĩ mô và người nghèo: Các vấn đề phân tích và bằng chứng giữa các quốc gia. Washington DC, USA: Ngân hàng Thế giới.

Cục Thống kê Lâm Đồng. (2001, 2006, 2011 và 2015). Niên giám thống kê Lâm Đồng 2000, 2005, 2010, & 2014. Lâm Đồng, Việt Nam: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

Epaulard, A. (2003). Thành tựu kinh tế vĩ mô và giảm nghèo. Washington DC, USA: Quỹ Tiền tệ quốc tế.

Hùng, H. Đ. (2005). Marketing địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh. TP. HCM, Việt Nam: NXB Văn hoá Sài Gòn.

LĐ-TBXH. (2015). Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và 5 năm 2011-2015 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 và 5 năm 2016-2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Hà Nội, Việt Nam: Bộ LĐ-TBXH.

Mankiw, N. G. (1997). Kinh tế vĩ mô (Bản dịch tiếng Việt). Hà Nội, Việt Nam: NXB Thống kê.

Pasha, H. A., & Palanivel, T. (2004). Chính sách tăng trưởng vì người nghèo - Kinh nghiệm Châu Á. Được truy lục từ http://www.vn.undp.org/content/vietnam/

vi/home/library/poverty/pro-poor-growth-and-policies.html.

Tỉnh uỷ Lâm Đồng. (2015). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Lâm Đồng, Việt Nam: Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tuấn, N. A. (2008). GS. Michael Porter: "Việt Nam nên bớt phụ thuộc vào nhân công giá rẻ". Được truy lục từ http://tuanvietnam.net/gsmichael-porter-vn-nen-bot-phu-thuoc-vao-nhan-cong-gia-re.

Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng. (2014). Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển hiện kinh tế - xã hội năm 2015. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND tỉnh Lâm Đồng.

Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng. (2015). Báo cáo Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển hiện kinh tế - xã hội năm 2016. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND tỉnh Lâm Đồng.

Published

31-03-2017

Volume and Issues

Section

Economics and Management

How to Cite

Thanh, H. Q., Vinh, H. T., & Tuấn, T. (2017). THE IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORSON POVERTY REDUCTION IN LAMDONG PROVINCE. Dalat University Journal of Science, 7(1), 109-125. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.1.153(2017)