PASSIVE TRANSITIVE SENTENCES FROM VIEWPOINT OF TRANSITIVITY AND COGNITION

Authors

  • Dương Hữu Biên Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.20(2016)

Keywords:

Cognitive prominence, Passivizability, Passive sentence, Passive transitive sentence, Participant structure, Semantic structure roles, Transitivity, Transitive sentence.

Abstract

This paper is on passive transitive sentences - a topic that many scholars have discussed - in a different perspective. Specifically, this paper discusses the passive transitive sentences within the participant structure, semantic structure roles of transitive sentences and these roles are associated with their cognitive prominence. Through this cognitive prominence, the paper shows that foregrounding this role or other roles in the passive transitive is motivated cognitively. This is a universal feature of human thoughts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bolinger, Dwight (1975): On the Passive in English. The First LACUS Forum, 57-80.

Bolinger, Dwight (1977): Meaning and Form. London; New York: Longman.

Brygida Rudzka-Ostyn (ed) (1988). Topics in Cognitive Linguistics. Amsterdam. Philadelphia: John Benjamins.

Cao Xuân Hạo (1991): Tiếng Việt. Sơ thảo ngữ pháp chức năng. Quyển 1. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội.

Diệp Quang Ban (1992): Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 2. Hà Nội: Nxb Giáo dục.

Diệp Quang Ban & Nguyễn Thị Thuận (2000): Lại bàn về vấn đề câu bị động trong tiếng Việt. Ngôn ngữ, số 7.

Dương Hữu Biên (1998): Quan hệ ngữ học-chức năng: một phạm trù cần yếu cho việc phân tích nghĩa của câu. Ngôn ngữ. Số 5.

Dương Hữu Biên (2003): Câu chuyển tác trong tiếng Việt: cấu trúc ngữ nghĩa và cú pháp. Luận án tiến sỹ. Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học KHXH & NV.

Dương Hữu Biên (2013): Cấu trúc và nghĩa của cú (Từ điểm nhìn Ngôn ngữ học Tri nhận). Đại học Đà Lạt: Tạp chí khoa học. Số 5; 67-82.

Givón, Talmy (1984): Syntax: A Functional-Typological Introduction. Volume 1. Amsterdam: John Benjamins.

Givón, Talmy (1990): Syntax: A Functional-Typological Introduction. Volume 2. Amsterdam: John Benjamins.

Givón, Talmy (1995): Functionalism and Grammar. Amsterdam: John Benjamins.

Hoàng Trọng Phiến (1980): Ngữ pháp tiếng Việt. Câu. Hà Nội: Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

Hopper, Paul J & Sandra A. Thompson (1980): Transitivity in Grammar and Discourse. Language 56, 251-299.

Hopper, Paul & Sandra Thompson (eds) (1982): Syntax and Semantics 15, Studies in Transitivity. New York; London: Academic Press.

Lakoff, George (1977): Linguistic Gestalts. CLS 13, 236-287.

Langacker, Ronald W (1987): Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Stanford: Stanford U. P.

Langacker, Ronald W (1988): An Overview of Cognitive Grammar. Trong: Brygida Rudzka-Ostyn (ed) (1988); 3-48.

Leech, Geoffrey N (1981): Semantics. Harmondsworth: Penguin.

Lê Xuân Thại (1994): Câu chủ-vị tiếng Việt. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội.

Nguyễn Hồng Cổn & Bùi Thị Diên (2004): Dạng bị động và vấn đề câu bị động trong tiếng Việt. Ngôn ngữ, các số 7 và 8.

Nguyễn Minh Thuyết (1986): Vai trò của “được” “bị” trong câu bị động tiếng Việt. Trong: Viện Ngôn ngữ học (1986).

Nguyễn Minh Thuyết & Nguyễn Văn Hiệp (1998): Lý thuyết thành phần câu và thành phần câu tiếng Việt. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc Gia.

Pinker, Steven (1989): Learnability and Cognition: The Acquisition of Argument Structure. Cambridge, MA: MIT Press.

Rice, Sally (1987): Towards a Transitive Prototype: Evidence from Some Atypical English Passives. BLS 13, 422-434.

Saussure, Ferdinand de (2005): Giáo trình ngôn ngữ học đại cương. Hà Nội: Nxb Khoa học Xã hội

Shibatani, Masayoshi (1985): Passives and Related Constructions. Language 61, 821-48.

Slobin, Dan (1982): The Origins of Grammatical Encoding of Events. Trong: Hopper, Paul & Sandra Thompson (eds.) (1982); 409-422.

Talmy, Leonard (1985): Force Dynamics in Language and Thought. Trong: Eilfort, Williamet al. (eds.) (1985); 293-337.

Talmy, Leonard (1988): Force Dynamics in Language and Cognition. Cognitive Science 12, 49-100.

Taylor, John (1995): Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Clarendon Press.

Ungerer, Friedrich & Hans-Jorg Schmid (1996): An Introduction to Cognitive Linguistics. London; New York: Longman.

Viện Ngôn ngữ học (1986): Những vấn đề các ngôn ngữ phương Đông. Hà Nội: Viện Ngôn ngữ học.

Wierzbicka, Anna (1988): The Semantics of Grammar. Amsterdam: John Benjamins.

Published

30-03-2016

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Biên, D. H. (2016). PASSIVE TRANSITIVE SENTENCES FROM VIEWPOINT OF TRANSITIVITY AND COGNITION. Dalat University Journal of Science, 6(1). https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.20(2016)