CONSTRUCTIVE FEEDBACK IN TEACHING AND LEARNING: A PERSPECTIVE FROM BIOLOGY TEACHING PRACTICE

Authors

  • Nguyễn Thị Ái Minh Faculty of Pedagogy, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.27(2016)

Keywords:

Constructive feedback, Biology, Dalat University.

Abstract

This article highlights the benefits of providing constructive feedback for both teachers and students, especially for student teachers. A theoretical framework on constructive feedback, which formed the basis of the research, was synthesized from literature. This was followed by a study on the practice of providing constructive feedback in teaching and learning within a module of Biology Teaching Practice at Dalat University.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nguyễn Thanh Bình, Đào Thị Oanh, Vũ Thị Sơn, & Nguyễn Thị Hằng (2011). Tài liệu tập huấn về công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THCS, THPT (Quyển 2). Hà Nội. (Tài liệu lưu hành nội bộ).

Phạm Đình Văn (2012). Các biện pháp thu nhận và sử dụng thông tin phản hồi về kết quả học tập của sinh viên để nâng cao chất lượng dạy học môn Phương pháp dạy học ở trường Đại học Sư phạm. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Võ Ngọc Vĩnh (2013). Quản lí chất lượng dạy học ở trường THPT theo hướng tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể. Tóm tắt luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục. Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Brounstein, M. (n.d.). Giving constructive feedback. Web site: http://www.dummies.com/how-to/content/giving-constructive-feedback.html

Duffy, K. (2013). Providing constructive feedback to students during mentoring. Nursing Standard, 27,31,50-56.

Hills, L. (2010). Giving and receiving constructive feedback: A staff training tool. Medical Practice Management, 356-359.

Murray, C., Rosen, L., & Staniland, K (Eds.). (2010). The nurse mentor and reviewer update book. Mc Graw-Hill Education (UK).

Ovando, M. N. (1994). Constructive feedback: A key to successful teaching and learning. The international Journal of Educational Management, 19-22.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 (Văn kiện Đại hội Đảng XI). (2011, 3 4). http://123.30.190.43/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=8&leader_topic=989&id=BT531160686

http://dictionary.reference.com. http://dictionary.reference.com/browse/information?s=t

Intel Corporation. Phản hồi của giáo viên và bạn học. http://www.intel.vn/content/dam/www/program/education/apac/vn/vi/documents/project-design/strategies/vn-project-design-instructional-strategies-feedback.pdf

Norwest Territories/ Human Resources. Giving Constructive Feedback. https://www.cabrillo.edu/services/jobs/pdfs/giving-feedback.pdf

Published

30-03-2016

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Minh, N. T. Ái. (2016). CONSTRUCTIVE FEEDBACK IN TEACHING AND LEARNING: A PERSPECTIVE FROM BIOLOGY TEACHING PRACTICE. Dalat University Journal of Science, 6(1). https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.27(2016)