NARRATIVE METHOD IN “LES FAUX-MONNAYEURS” OF ANDRÉ GIDE AND “THIẾU QUÊ HƯƠNG” OF NGUYỄN TUÂN FROM THE POINT OF VIEW OF STRUCTURALISM

Authors

  • Trần Thị Bảo Giang The Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.284(2017)

Keywords:

André Gide, Influences of French literature, Nguyen Tuan, Structuralism, The method of narrative.

Abstract

André Gide is one of the famous authors of French literature in particular, of the world literature in the twentieth century in general. “Les Faux-mononayeurs”, his only novel, is classified as one of the best novels of the twentieth century. In this novel, André Gide has introduced a new method of narrative through which the real life is described as its multi-faceted complexity and chaos, etc. Therefore, Gide has put a major step in the development of modern literature era. Receiving and learning French literature along with the Western literature, Nguyen Tuan has shared a number of similarities with André Gide.

Downloads

Download data is not yet available.

References

André, G. (2008). Bọn làm bạc giả. (Phan. V. T., Dịch giả). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Barthes, R. (1997). Độ không của lối viết. (Ngọc, N., Dịch giả). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Đặng, Đ. A. (1995). Đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây hiện đại. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Đinh, R. T. (2004). Một số quan niệm về đam mê trong văn học Pháp từ thời trung cổ đến Balzac. Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 11, 82-91.

Hoàng, N. (1998). Có gì chung giữa Nguyễn Tuân và André Gide. Tạp chí Văn học, (4), 25-29.

Newton, K. M. (1997). Twentieth century literary theory (2nd ed.). New York, USA: St. Martin's Press.

Lê, B. H. (2006). Nghệ thuật Franz Kafka. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Lộc, T. P. (2002). André Gide: Đời văn và tác phẩm. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lữ, N. H. (1996). Tuyển tập Nguyễn Tuân (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Michel, T. (2002). Năm chìa khóa để hiểu Gide. Trong Lộc, T. P. (Chủ biên), André Gide, Đời văn và tác phẩm. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Phan, N. (1993). Ảnh hưởng của văn học Pháp tới văn học Việt Nam giai đoạn 1932 - 1945. Tạp chí Văn học, (4), 24-29.

Phùng, T. V. (2010). Tiểu thuyết trên đường đổi mới nghệ thuật. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Richard, A., Chris, G., Ziauddin, S., & Patrick, C. (2006). Nhập môn chủ nghĩa hậu hiện đại. (Đăng, T. T., Dịch giả). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Tôn, M. T. (2002). Nguyễn Tuân, tác phẩm và dư luận. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Trần, S. Đ. (2008). Tự sự học (2nd ed.). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Văn, C. (1994). Mấy ý nghĩ về thơ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Published

17-12-2017

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Giang, T. T. B. (2017). NARRATIVE METHOD IN “LES FAUX-MONNAYEURS” OF ANDRÉ GIDE AND “THIẾU QUÊ HƯƠNG” OF NGUYỄN TUÂN FROM THE POINT OF VIEW OF STRUCTURALISM. Dalat University Journal of Science, 7(4), 461-477. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.284(2017)