ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN CULTIVATION OF RESIDENTS IN DALAT CITY, LAMDONG PROVINCE: CASE STUDY IN WARD 7

Authors

  • Phạm Hồng Hải The Faculty of Social Work, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.305(2017)

Keywords:

Adaptation to Climate change, Climate change, Crop, Dalat city.

Abstract

Climate change has been one of the greatest challenges for humanity. Climate change affects most sectors of the economy, from agriculture, forestry, fisheries to oil and gas, hydropower and shipping. Crop production is one of the sectors of the economy affected directly and severely by climate change. This paper contributes to an initial assessment of some of the manifestations of climate change in Dalat city and its impact on crop production in the area of Ward 7, as well as how households respond to climate change. On that basis, we recommend some measures to improve the capacity of households to adapt to climate change in farming.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nguyễn, T. A. (2011). Xã hội học môi trường. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2008). Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Được truy lục từ http://www.ngocentre.org.vn/ files/docs/NTP_Vietnamese.pdf.

Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Lâm Đồng. (2015). Báo cáo tổng kết Công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng, Việt Nam: Sở Tài nguyên Môi trường.

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng. (2016). Niên giám thống kê Lâm Đồng 2015. Lâm Đồng, Việt Nam: NXB. Thống kê.

Đặng, T. H. & Quyền, Đ. H. (2014). Thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12(6), 885-894.

Mai, V. T. & Nguyễn, H. S. (2010). Nghiên cứu các biện pháp tự thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân sản xuất nông nghiệp vùng bị tác động của biến đổi khí hậu. Hà Nội, Việt Nam: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Được truy lục từ http://iasvn.org/upload/files/QMH0NPVT7RKQNC%20%20Mai%20Van%20Trinh,%20Nguyen%20Hong%20Son.pdf.

UBND Phường 7. (2015). Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của UBND phường 7, nhiệm kỳ 2011-2016. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND Phường 7.

UNDP. (2008). Báo cáo phát triển con người 2007/2008. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách. New York, USA: UNDP.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên & Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam. (2016). Một số tiến bộ kỹ thuật nổi bật thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ hai, Việt Nam.

Published

28-12-2017

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Hải, P. H. (2017). ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN CULTIVATION OF RESIDENTS IN DALAT CITY, LAMDONG PROVINCE: CASE STUDY IN WARD 7. Dalat University Journal of Science, 7(4), 509-531. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.305(2017)