FROM THE VIEW OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM TO THE PRACTICE OF BUILDING SOCIAL SECURITY IN DANANG

Authors

  • Lê Đức Thọ The Faculty of Basic Subjects, Danang Vocational Training College, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.309(2017)

Keywords:

Danang, Ensure social security, Social security.

Abstract

Ensuring social security has become a central issue in national development strategies, as the care and improvement of the material and spiritual life for our people is the highest objective of the construction cause of the Socialist society in Vietnam. And now we are striving for a social security system that will cover the entire population by 2020. This article analyzes the views of the Communist Party of Vietnam on social security implementation in the current period; Analyzes the situation of social security in Danang and thereby suggests some solutions to improve social security for people in Danang city today.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu giảm nghèo. (2015). Báo cáo tổng kết từ năm 2010 đến năm 2015. Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Bộ Chính trị. (2003). Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Chính trị. Được truy lục từ http:// danang.gov.vn/chi-tiet?id=653&_c=62.

Bộ Chính trị. (2012). Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Chính trị. Được truy lục từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-21-NQ-TW-nam-2012-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-Dang-cong-tac-bao-hiem-151981.aspx.

Đảng bộ Đà Nẵng. (2015). Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Đà Nẵng, Việt Nam: Đảng bộ Đà Nẵng.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (1996). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2006). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Phùng, H. P., Nguyễn, V. Đ, & Nguyễn, V. T. (2016). Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Published

28-12-2017

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Thọ, L. Đức. (2017). FROM THE VIEW OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM TO THE PRACTICE OF BUILDING SOCIAL SECURITY IN DANANG. Dalat University Journal of Science, 7(4), 554-567. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.309(2017)