FACTORS AFFECTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION OF VIETNAMESE SMALL-MEDIUM ENTERPRISES

Authors

  • Nguyễn Thị Lành Faculty of Economics and Business Administration, Dalat University, Viet Nam
  • Phạm Thị Ngọc Trâm Faculty of Economics and Business Administration, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.33(2016)

Keywords:

CSR, Small-medium enterprises, Vietnam.

Abstract

Corporate social responsibility is a new concept which has not been widely dicussed and studied in Vietnam. There are some studies which indicate the important roles and the benefits of CSR implementation and the positive relationship between CSR implementation and financial performance. However, these studies only give solutions for improving CSR implementation based on observation and professionals’ opinions. This study explores potential factors which affect CSR implementation in small-medium enterprises (SMEs) in Vietnam. This study tests four factors of human resources, capital, domestic regulation and knowledge of CSR by Binary Logistic. Human resources and capital are noted as main factors that affect the CSR implementation. Human resources have stronger affect than capital on CSR implementation. This results are also consistent with the result of Yeh, Chen and Wu (2014) [10], which indicates that human resources is the main factor affecting the CSR implementation of companies in the Taiwanese stock market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Yeh, S. L., Chen, Y. S., Kao, Y. H., và Wu, S. S. (2014). Obstacle factors of corporate social responsibility implementation: empirical evidence from listed companies in Taiwan. North American Journal of Economics and Finance, 1-14.

Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. New York: Harper và Row.

Chollet, P., và Cellier, A. (2011). The impact of corporate social responsibility rating announcements on European stock prices. In International conference of the French finance association (AFFI), May 11-13.

Bihari, S., và Pradhan, C. S. (2011).CSR and Performance: The Story of Banks in India. Journal of Transactional Management, 16 (1), 20-35.

Lin, C. H., Yang, H. L., và Liou, D. Y. (2009). The impact of corporate social responsibility on financial performance evidence from business in Taiwan. Technology in Society, 31 (1), 56-63.

Châu Thị Lệ Duyên và Huỳnh Trường Thọ. (2015). Mối quan hệ giữa trách nghiệm xã hội, lãnh đạo và hiệu quả tài chính: trường hợp doanh nghiệp khu vực thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ - Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 38, 75-82.

Nguyễn Ngọc Thắng. (2010). Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26, 232-238.

Davis, K. (1973). The case for and against business assumption of social responsibilities. Academy of Management Journal, 16, 312-322.

Carroll, A. (1999). Corporate Social Responsibility - evolution of a definition construct. Business & Society, 38 (3), 268-295.

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, Sep 13, 1970.

Nguyễn Đình Cung và Lưu Minh Đức. (2008). Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp –CSR: một số vấn đề lý luận và yêu vầu đổi mới trong quản lý nhà nước đối với CSR Việt Nam. Tạp chí Quản lý kinh tế, 3, 1-9.

Trần Thị Minh Hoà và Nguyễn Thị Hồng Ngọc. (2014). Trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khách sạn tại Việt Nam Nghiên cứu trường hợp tại các khách sạn Sofitel Legend Metropole và Sofitel Plaza Hà Nội. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn, 30 (4), 1-11.

Published

30-03-2016

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Lành, N. T., & Trâm, P. T. N. (2016). FACTORS AFFECTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION OF VIETNAMESE SMALL-MEDIUM ENTERPRISES. Dalat University Journal of Science, 6(1). https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.1.33(2016)