AN OVERVIEW OF MODELS OF SOCIAL WORK FOR THE ELDERLY IN VIET NAM

Authors

  • Võ Thuấn The Faculty of Social Work, Dalat University, Viet Nam
  • Phạm Văn Tư The Faculty of Social Work, Hanoi National University of Education, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.359(2018)

Keywords:

Elderly, Model of social work, Social work, Social work with elderly.

Abstract

This article focuses on analyzing the most basic issues of the elderly: Psychophysiological characteristics of elderly, supportive policies and activities for the elderly in Vietnam. This paper also describes the forms of taking care of the elderly as well as the models of social work for the elderly in the United States. This research also compares different models and finds out the best models for taking care of the elderly in Vietnam in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bùi, T. T. H. (2015). Hạn chế và thách thức của công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi hiện nay. Tạp chí Xã hội học, (4), 17-24.

Giang, L. T. (2013). Tổng quan các mô hình chăm sóc tại công đồng cho người cao tuổi Việt Nam. Bài báo trình bày tại Hội thảo Thích ứng với già hóa dân số nhanh: Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về các chính sách và hành động, Việt Nam.

Lê, V. K. (2014). Vấn đề về người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (7), 77-87.

Nguyễn, H. L., & Nguyễn, T. H. (2015). Giáo trình Công tác xã hội đại cương. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn, H. T., & Phạm, L. D. (2015). Kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi tại Trung Quốc và Nhật Bản. Bài báo trình bày tại Hội thảo Khoa học Quốc tế Công tác Xã hội Việt Nam: Thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển, Việt Nam.

Nguyễn, N. H., & Hines, A. (2011). Về luận văn thạc sĩ ngành công tác xã hội: Mô hình từ các trường đại học Mỹ. Bài báo trình bày tại Hội thảo Kỷ niệm 20 năm Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

Trần, Đ. T. (2017). Trao đổi cá nhân.

Trịnh, D. L. (2016). Chính sách chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (1), 26-30.

UNFPA. (2011). Già hóa dân số và người cao tuổi ở Việt Nam: Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách. Hà Nội, Việt Nam: Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ. (2012). Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Chính phủ.

VUSTA. (2007). Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/9/1995 của Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam về chăm sóc người cao tuổi. Được truy lục từ http://www.vusta.vn/vi/news/dang-nha-nuoc-va-tc-khac/chi-thi-so-59-ct-tw-ngay-27-9-1995-cua-ban-chap-hanh-tw-dang-cong-san-viet-nam-ve-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-18412.html.

Published

15-08-2018

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Thuấn, V., & Tư, P. V. (2018). AN OVERVIEW OF MODELS OF SOCIAL WORK FOR THE ELDERLY IN VIET NAM. Dalat University Journal of Science, 8(4), 22-33. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.359(2018)