VIETNAMESE - K’HO MACHINE TRANSLATION USING EBMT APPROACH

Authors

  • Nguyễn Minh Tuấn Faculty of Information Technology, Dalat University, Viet Nam
  • Đinh Viết Tuấn Faculty of Information Technology, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.36(2016)

Keywords:

Example based machine translation, MT, EBMT, Machine translation.

Abstract

This paper proposes the Example Based Machine Translation (EBMT) method for Vietnamese-K’Ho machine translation. Both Vietnamese and K’Ho are linguistically rooted in the South Asia but they belong to different language groups; therefore, Vietnamese-K’Ho or vice versa translation are widely conducted by exploiting vocabulary, phrases and sentences instead of the general syntax rules. The design principles of the application are described in details, along with the system interface. The machine translation results are also presented to illustrate the applicability of the EBMT method.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đào Ngọc Tú, Nghiên cứu về dịch thống kê dựa vào cụm từ và thử nghiệm với cặp ngôn ngữ Anh – Việt, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, (2007).

Pushpak Bhattacharyya, Machine Translation, Indian Institute of Technology Bombay Mumbai, (2006).

Trần Lâm Quân, Kỹ thuật dịch máy và Ứng dụng vào tài liệu hàng không, Hà Nội, (2006).

Adam Lopez, Statistical Machine Translation, ACM Computing Surveys, Vol. 40, No. 3, Article 8, (2008).

See Sato, S. Nagao, Toward Memory-based Translation, IPSJ-WG, (1990).

Antal van den Bosch and Peter Berck, Memory-Based Machine Translation and Language Modeling, The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, (2009).

Trần Sỹ Thứ, Dân tộc - dân cư Lâm Đồng, Việt Nam, (1999).

Eiichiro Sumita and Hitoshi IIDA, Example-Based Machine Translation, ATR Interpreting Telephony Research Laboratories, Japan.

Elichiro Sumita, Exampled-based machine translation using DP-matching between word sequences, Proceedings of the workshop on Data-driven methods in machine translation, Vol. 14, (2001).

LINQ To XML Tutorials with Examples, http://www.dotnetcurry.com/showarticle.aspx?ID=564, (2014).

http://www.lamdongtv.vn/ ; http://baolamdong.vn/ ; http://vov4.vov.vn/Kho.aspx

Không rõ, Từ vựng K’Ho - Việt, Viêt Nam, (2014).

Trần Văn Lệ, Từ điển K’Ho - Việt, Việt Nam, (2012).

Sở Nội vụ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Tài liệu dạy và học tiếng K’Ho, Việt Nam, (2007).

Nguyễn Văn Tu, Từ điển từ đồng nghĩa Tiếng Việt, Nhà xuất bản giáo dục, Việt Nam, (2001).

Published

30-06-2016

Volume and Issues

Section

Natural Sciences and Technology

How to Cite

Tuấn, N. M., & Tuấn, Đinh V. (2016). VIETNAMESE - K’HO MACHINE TRANSLATION USING EBMT APPROACH. Dalat University Journal of Science, 6(2). https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.2.36(2016)