TRANSFORMATIONS IN ECONOMIC ACTIVITIES OF CO-HO PEOPLE IN LAMDONG PROVINCE SINCE RENOVATION TO PRESENT

Authors

  • Lê Minh Chiến The Faculty of Social Work, Dalat University, Viet Nam
  • Mai Minh Nhật The Faculty of History, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.372(2017)

Keywords:

Co-ho people, Economic activity, Economic transformation, Lamdong province.

Abstract

This paper presents the transformation in economic activities of Co-ho people in Lamdong province under the influence of the Renovation policy by the Vietnamese Party and State, along with the process of industrialization, modernization, global integration and the local social-economic fluctuations in Lamdong province since 1986. It also analyses the challenges that the people of Co-ho community face concerning their economic development today.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bùi, M. Đ. & Vũ, T. H. (2001). Người Cơ-ho ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Bùi, M. Đ. (2016). Một số biến đổi kinh tế - xã hội của người Cơ-ho ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ Đổi mới. Tạp chí Dân tộc học, 1&2(194), 47-54.

Bùi, Q. D. (2016). Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên [Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 3]. Hà Nội, Việt Nam: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Cao, T. T. (1996). Văn hóa truyền thống Mạ - Cơ-ho [Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh]. Lâm Đồng, Việt Nam: Trường Đại học Đà Lạt.

Hoàng, C., Ngô, T. P. L., Hoàng, A. D., Vũ, T. L., & Nguyễn, V. G. (2017). Chuyển đổi sinh kế và vấn đề tín dụng ở một số tộc người thiểu số tại Tây Nguyên và Tây Bắc. Hà Nội, Việt Nam: Viện ISEE.

Lê, Đ. B. & Mai, M. N. (2011). Những nghi lễ trong chu kỳ canh tác nương rẫy của người Chil tại xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, (1), 175-184.

Lê, H. L. (2016). Vai trò văn hóa và lối sống trong phát triển bền vững Tây Nguyên [Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 3]. Hà Nội, Việt Nam: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Lê, M. C. (2017). Biến đổi trong tổ chức xã hội của cộng đồng người Cơ-ho trong tiến trình đô thị hóa ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. (Luận án tiến sĩ), Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Việt Nam.

Lê, V. K. & Phạm, Q. T. (2014). Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Mai, T. S. (2012). Chính sách đất đai và văn hóa tộc người: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Đăk Lăk. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Nguyên, N. (2008). Phát triển bền vững ở Tây Nguyên. Trong Nhiều tác giả, Nông dân, nông thôn, nông nghiệp (tr. 137-184). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Phan, N. C. (2005). Người Kơ ho ở Lâm Đồng - nghiên cứu nhân học về dân tộc và văn hóa. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Thành, P. & Niê K’dăm, H., & Ikemoto, Y. (2007). Cà phê ở Tây Nguyên - tiếp cận lịch sử, nhân học và kinh tế. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Vũ, Đ. M. (2016). Biến đổi kinh tế - xã hội của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer từ Đổi mới đến nay và những vấn đề nghiên cứu đặt ra. Tạp chí Dân tộc học, 1&2(194), 63-74.

Published

28-12-2017

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Chiến, L. M., & Nhật, M. M. (2017). TRANSFORMATIONS IN ECONOMIC ACTIVITIES OF CO-HO PEOPLE IN LAMDONG PROVINCE SINCE RENOVATION TO PRESENT. Dalat University Journal of Science, 7(4), 568-586. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.372(2017)