“THE DEATH” DETAIL IN NAM CAO’S WORKS

Authors

  • Kiều Thanh Uyên The Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.384(2017)

Keywords:

Nam Cao’s works, “The death” detail, Vietnamese literature.

Abstract

"The death" is a detail which appeared frequently, carrying great art value and also implying a lot of ideological content in Nam Cao’s works. Therefore, in this research, we examine and analyze the meaningful detail of "the death" in his works. Thereby, we want to contribute our voice to affirm the value and strong vitality of this author in the life of Vietnamese literature.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nam, C. (2004). Toàn tập (1,2). Sơn La, Việt Nam: NXB. Công an Nhân dân.

Nguyễn, Đ. M. (2011). Cái đói và miếng ăn trong truyện ngắn Nam Cao. Trong Vũ, T. N. và ctg. (Ed.), Nam Cao Tác phẩm và lời bình (tr. 289-296). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trí Việt.

Nguyễn, V. H. (1993). Nam Cao - Một đời người, một đời văn. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Trần, Đ. S. (1998). Nam Cao - Nhà văn hiện thực xuất sắc, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Tạp chí Văn học, (6), 63-68.

Vũ, T. N. (2011). Phong cách truyện ngắn Nam Cao. Trong Vũ, T. N. và ctg. (Ed.), Nam Cao tác phẩm và lời bình (tr. 161-167). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trí Việt.

Published

30-12-2017

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Uyên, K. T. (2017). “THE DEATH” DETAIL IN NAM CAO’S WORKS. Dalat University Journal of Science, 7(4), 438-446. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.384(2017)