NGUYEN CONG TRU’S THOUGHTS IN YONGSHI POETRY THEMES

Authors

  • Nguyễn Cảnh Chương The Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.386(2017)

Keywords:

Influence, Nguyen Cong Tru, Poetry’s themes, Thoughts.

Abstract

Nguyen Cong Tru (1778 - 1858) was brilliant both as a poet and a great personality of Vietnam in the early nineteenth century. His social status, career and especially the complexity and diversity in his thoughts about literature are the origin of contradictory critics and evaluation, which are still a concern to the contemporary academic community and to all those who are interested in those thoughts. Based on the analysis and comparative methods, this article is an attempt to discover Nguyen Cong Tru’s thoughts in yongshi poetry themes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hà, N. C. (1994). Việt Nam thi văn giảng luận. Đồng Tháp, Việt Nam: NXB. Tổng hợp Đồng Tháp.

Trương, C. (1993). Thơ văn Nguyễn Công Trứ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

NXB. Thế giới (2004). Từ điển văn học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Nguyễn, C. C. (2015). Sự ảnh hưởng của tư tưởng Nho, Lão - Trang đến Nguyễn Công Trứ và sáng tác của ông. (Luận án tiến sĩ), Viện Văn học, Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc.

Nguyễn, Đ. M. (1999). Thể loại hát nói trong sự vận động của lịch sử văn học. (Luận án tiến sĩ), Viện Văn học Hà Nội, Việt Nam.

Nguyễn, Đ. N. (2007). Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Nguyễn, L. (1999). Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Nguyễn, V. N. (2002). Nguyễn Công Trứ - Tác giả, tác phẩm, giai thoại. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trần, N. T. (2007). Nguyễn Công Trứ về tác gia và tác phẩm. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Tư, M. T. (2001). Sử ký. (Phan, N. dịch giả), Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Đoàn, T. T. V. (2009). Văn học trung đại Việt Nam (Thế kỷ X - cuối thế kỷ XIX). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Lã, N. T. & Vũ, T. Đ. (2016). Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Published

30-12-2017

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Chương, N. C. (2017). NGUYEN CONG TRU’S THOUGHTS IN YONGSHI POETRY THEMES. Dalat University Journal of Science, 7(4), 478-491. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.386(2017)