LIFECYCLE RITUALS OF THE M’NONG ETHNIC GROUP IN DAMRONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE: TRADITIONS AND CHANGES

Authors

  • Võ Thị Thùy Dung The Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.387(2017)

Keywords:

Damrong, Lifecycle rituals, M’nong, Tradition.

Abstract

M'nong people, the native ethnic group in Central Highlands, has unique cultural characteristics. With the M’nong people in Damrong district, the lifecycle rituals play an important role in the individual and community’s life. Nowadays, the lifecycle rituals of the M'nong have been changed by the effects of economic, cultural and social factors, etc. By studying the changes of the M'nong traditional lifecycle rituals, this article mentions some major reasons as well as directions in order to preserve and improve the values of the M'nong traditional lifecycle rituals in Damrong district, Lamdong province.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Condominas, G. (2008). Chúng tôi ăn rừng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Dương, T. O. (2010). Những nghi lễ vòng đời của người M’nông ở xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng [Khóa luận tốt nghiệp]. Lâm Đồng, Việt Nam: Trường Đại học Đà Lạt.

Đoàn, V. C. (1997). Văn hóa học. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Thông tin.

Đỗ, H. K. (2012). Những khía cạnh văn hóa dân gian M’nông Nong. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động.

Lê, T. V. (2000). Nghi lễ đời người. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Ngô, Đ. T. (2006). Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Ngô, Đ. T. (2010). Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, H. S. & Trương, M. D. (1996). Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Nguyễn, V. M. (2009). Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, V. T. (2011). Một số vấn đề về kinh tế - xã hội và quan hệ dân tộc ở tỉnh Đắc Lắc. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tô, Đ. H. (2010). Nghi lễ truyền thống của người Bu Nong (M’nông). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trương, B. (2006). Nghi lễ cổ truyền của đồng bào M’nông. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Published

30-12-2017

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Dung, V. T. T. (2017). LIFECYCLE RITUALS OF THE M’NONG ETHNIC GROUP IN DAMRONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE: TRADITIONS AND CHANGES. Dalat University Journal of Science, 7(4), 492-508. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.7.4.387(2017)