AN APPLICATION TO TRANSLATE FROM VIETNAMESE INTO K’HO USING STMT APPROACH

Authors

  • Nguyễn Minh Hiệp The Faculty of Information Technology, Dalat University, Viet Nam
  • Nguyễn Thị Lương The Faculty of Information Technology, Dalat University, Viet Nam
  • Lê Văn Phượng The Faculty of Mathematics - Mechanics - Informatics, VNU University of Science, Viet Nam
  • Nguyễn Thị Minh Huyền The Faculty of Mathematics - Mechanics - Informatics, VNU University of Science, Viet Nam
  • Đinh Viết Tuấn The Faculty of Information Technology, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.2.398(2018)

Keywords:

MT, STMT, Machine Translation, Statistics Machine Translation.

Abstract

This paper describes the Statistics Machine Translation (STMT) application to translate from Vietnamese into K’Ho. Both Vietnamese and K’Ho are in the same South Asian language family but they belong to different language groups, so the vocabulary, phrases, and sentences are used for language translation instead of the method based on general syntactic rules. The design principles of the application are described in detail, along with the system interface. Several machine translation results are also presented to illustrate the applicability of the STMT method.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adam, L. (2008). Statistical machine translation. ACM Computing Surveys, 40(3), 1-49.

Antal, V. D. B., & Peter, B. (2009). Memory-based machine translation and language modelling. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, (91), 17-26.

Đào, N. T. (2007). Nghiên cứu về dịch thống kê dựa vào cụm từ và thử nghiệm với cặp ngôn ngữ Anh - Việt. (Luận văn Thạc sĩ), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam.

Nguyễn, V. T. (2001). Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Pushpak, B. (2006). Machine translation. Florida, USA: CRC Press.

Satoshi, S., & Makoto, N. (1990). Toward memory-based translation. Paper presented at The 13th Conference on Computational Linguistics, Finland.

Trần, L. Q. (2006). Kỹ thuật dịch máy và ứng dụng vào tài liệu hàng không. (Luận văn Thạc sĩ), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

Trần, S. T. (1999). Dân tộc - dân cư Lâm Đồng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thống kê.

Trần, V. L. (2014). Từ điển K’Ho - Việt. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Published

01-07-2018

Volume and Issues

Section

Natural Sciences and Technology

How to Cite

Hiệp, N. M., Lương, N. T., Phượng, L. V., Huyền, N. T. M., & Tuấn Đinh V. (2018). AN APPLICATION TO TRANSLATE FROM VIETNAMESE INTO K’HO USING STMT APPROACH. Dalat University Journal of Science, 8(2), 3-12. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.2.398(2018)