SOME IDEAS ABOUT JAR-REBURIAL CUSTOM OF TAY, HOA, NUNG, THAI INHABITANTS IN LIENNGHIA TOWN, DUCTRONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE, VIETNAM

Authors

  • Cao Thế Trình The Faculty of International Study, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.490(2018)

Keywords:

Burial, Jar-reburial custom, Reburial, Zhuang ethnic group in China.

Abstract

Based on the fieldwork data in Liennghia town by the author and documents on the Internet about the Zhuang and Hakka ethnic groups in South-East China, the author argues that the jar reburial custom practiced today by the Tay, Hoa, Nung, and Thai in Liennghia town, Ductrong district, Lamdong province, Vietnam is an inherited tradition from their old homeland in South-East China. When their ancestors emigrated to Quangninh province, Vietnam, and then to Lamdong province during the 1950s, they brought the jar reburial custom, which they still practice today, with them. This custom originated in pre-historic times and has been detected at many archeological sites in East Asia and South-East Asia, including sites of the Sa Huynh, Lung Leng, and Can Gio cultures.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BCH Đảng bộ TT Liên Nghĩa. (2015). Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Liên Nghĩa (1954 – 2010). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Do, T. H. (2016). Tại sao người Khách Gia phải tiến hành cải táng? Được truy lục từ https://kknews.cc/culture/96mgbbq.html.

Do, T. H. (2017). Phong tục tang lễ ở người Khách Gia – Một truyền thống nhất định không thể để mai một? Được truy lục từ https://kknews.cc/culture/96aj85b.html.

Đào, T. H. (2010). Tìm hiểu người Thổ ở thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. (Khóa luận tốt nghiệp), Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam.

Đào, T. N. (2016). Thế lực Khách trú và vấn đề di dân vào Nam kỳ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Hồ, C. M. (2002). Hồ Chí Minh toàn tập (Tập 12). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Hội đồng dân tộc Quốc gia biên soạn năm loại sách về dân tộc (1984). Các dân tộc thiểu số Trung Quốc. Bắc Kinh, Trung Quốc: Nhân dân Xuất bản xã.

Lâm, T. M. D. (2003). Về truyền thống mộ chum. Tạp chí Khảo cổ học, (2), 48-70.

Nguyễn, H. K. (2013). Nghi lễ tang ma truyền thống của người Nùng (Khảo sát ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, (26), 9-12.

Nguyễn, K. S. (2007). Khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Nguyễn, M. T. (2016). Đôi lời phi lộ. Trong Đào, T. N. (chủ biên), Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam kỳ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Nguyễn, T. H. (2007). Táng tục mộ chum ở Đông Nam Á. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 7(10), 1-9.

Phan, C. T. (2017). Tập tục đời người: Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Quỷ, Đ. G. (2016). Bàn về việc cải táng. Được truy lục từ https://www.guidaye.com/fs/mudi/24150.html

Sở Nghiên cứu khảo cổ học Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Sở nghiên cứu Văn vật tỉnh Hà Bắc, Bảo tàng Thành phố Hoàng Hoa. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Úng quan táng và giao lưu văn hóa Đông Á thời cổ đại. Hoàng Hoa, Trung Quốc: Khoa học Xuất bản xã.

Trần, C. N. (1971). Khảo sát các sinh hoạt của các cư dân thượng du Bắc Việt định cư tại xã Tùng Nghĩa. (Tiểu luận Cao học) Viện Đại học Đà Lạt, Việt Nam.

UBND TT Liên Nghĩa. (2018). Bảng tổng hợp thành phần các dân tộc trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND TT Liên Nghĩa.

Vũ, C. Q. (1999). Mộ chum văn hóa Sa Huỳnh và mộ chum ở Đông Nam Á. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (3), 51-59.

Published

27-12-2018

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Trình, C. T. (2018). SOME IDEAS ABOUT JAR-REBURIAL CUSTOM OF TAY, HOA, NUNG, THAI INHABITANTS IN LIENNGHIA TOWN, DUCTRONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE, VIETNAM. Dalat University Journal of Science, 8(4), 46-56. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.490(2018)