STUDY ON IN VITRO PROPAGATION AND DEVELOPMENT GROWTH OF GYNOSTEMMA PUBESCENS IN THE GREENHOUSE CONDITION

Authors

  • Nguyễn Thị Thanh Hằng The Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology, Viet Nam
  • Lê Ái Vân The Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology, Viet Nam
  • Đinh Văn Khiêm The Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology,
  • Hoàng Văn Cương The Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology, Viet Nam
  • Nguyễn Thị Phượng Hoàng The Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology,
  • Phan Xuân Huyên The Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.506(2018)

Keywords:

Development growth, Gynostemma pubescens, Number of shoot, Plant height, Root length.

Abstract

The Gynostemma pubescens plant, which is distributed mainly over the northern provinces, is a valuable and beneficial herb for human health. In this study, we investigated in vitro propagation and cultivation to evaluate the growth and development of Gynostemma pubescens in greenhouse conditions at Dalat city, Lamdong province. The results showed that MS medium supplemented with 1mg/l BA, 30 g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8 was the best medium for shoot regeneration in vitro, with a shoot height of 1.84cm, and 10.50 shoots/explant. The MS medium contained 0.5mg/l TDZ, 30g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8 was the most suitable medium for shoot regeneration in vitro, with a shoot height of 1.99cm, and 13.80 shoots/explant. Concentrations of IBA from 0 to 1 mg/l were appropriate for in vitro root regeneration, yielding a root regeneration rate of 100%. Coconut fiber powder was the most suitable substrate to transfer the plantlets to the greenhouse, with a survival rate of 100%, plant height of 9.73cm, and root length of 6.45cm. Humus proved the best substrate for plant development and growth, with a survival rate of 100%, plant height of 82.08cm, root length of 36.57cm and a fresh weight of 57.32g/plant. Watering with 100 ml of Nitrophoska fertilizer (2g/l) once a week was the best for plant growth, with a survival rate of 100%, height of 94.22cm, root length of 37.71cm, and a fresh weight of 59.38g/plant.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bùi, Đ. L., Nguyễn, T. T., Nguyễn, V. D., Nguyễn, V. B., Lã, V. H., & Ngô, X. B. (2015). Nghiên cứu khả năng nhân giống cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum Thunb) bằng phương pháp in vitro. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, (15), 249-256.

Cheng, T. C, Lu, J. F, Wang, J. S., Lin, L. J., Kuo, H. I., & Chen, B. H. (2011). Antiproliferation effect and apoptosis mechanism of prostate cancer cell PC-3 by flavonoids and saponins prepared from Gynostemma pentaphyllum. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(20), 11319-11329.

Duncan, D. B. (1955). Multiple range and F tests. Biometrics, 11, 1-42.

Đoàn, T. Đ. (2014). Qui trình nhân giống cây đảng sâm bằng phương pháp nuôi cấy mô. Kon Tum, Việt Nam: Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum.

Đỗ, T. L. (1999). Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Y học.

Huo, H., Wang, T., Yu, S., & Xiao, P. (1998). Protective effect of saponins of Gynostemma pubescens on neuronal injury in cultured cortical neurons of mice. China Pharmaceutical Bulletin, 14(2), 120-122.

Jala, A., & Patchpoonporn, W. (2012). Effect of BA, NAA and 2.4-D on micropropagation of Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum Makino). International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 3(4), 362-369.

Li, Y., Lin, W., Huang, J., Xie, Y., & Ma, W. (2016). Anti-cancer effects of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino. Chinese Medicine, 11, 1-16.

Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue. Journal of Plant Physiology, 15, 473-497.

Phan, X. H., Hoàng, V. C., Đinh, V. K., Nguyễn, T. T. H., & Nguyễn, L. T. (2015). Vi nhân giống cây hoa lan Miltonia sp. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 13(2A), 459-467.

Phan, X. H., Huỳnh, T. N., & Nguyễn, T. P. H. (2017). Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm bố chính (Hibicus sagittifolius Kurz) thông qua nuôi cấy chồi ngủ đốt thân. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 15(5), 664-672.

Phan, X. H., Nguyễn, T. T. H., Phùng, Q. V., & Vũ, T. H. (2016). Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng cây lan gấm (Anoectochilus lylei Rolfe ex Downies). Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, (20), 68-74.

Phan, X. H., Trần, T. H. A., Nguyễn, T. P. H., Nguyễn, T. T. H., Đinh, V. K., & Hoàng, V. C. (2018). Nhân giống in vitro và ảnh hưởng của phân bón lá đến sự sinh trưởng cây lan gấm tại Lâm Đồng. Tạp chí Dược liệu, 23(1), 52-59.

Phan, X. H., & Nguyễn, L. T. (2014). Nghiên cứu nhân giống in vitro cây đảng sâm (Codonopsis javanica Blume) thông qua nuôi cấy chồi ngủ. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 12(4), 659-666.

Pham, C. K., & Tran, V. M. (2017). Preservation and development of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum) in the hot tropics of Vietnam. Paper presented at The Sixth International Conference on Advances in Applied Science and Environmental Technology, USA.

Quan, M. H., & Liang, J. (2017). The influences of four types of soil on the growth, physiological and biochemical characteristics of Lycoris aurea (L’ Her.) Herb. Scientific Reports, 7, 1-9.

Slupski, W., Tubek, B., & Matkowski, A. (2011). Micropropagation of Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. by axillary shoot multiplication. Acta Biologica Cracoviensia, 53(2), 87-93.

Utama-ang, N., Chompreeda, P., Haruthaithanasan, V., Lerdvuthisopon, N., Suwonsichon, T., Wood, K., & Watkins, B. A. (2006). Identification of major saponins from Jiaogulan extract (Gynostemma pentaphyllum). Kasetsart Journal, 40, 59-66.

Võ, V. C. (1997). Từ điển Cây thuốc Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Y học.

Xie, Z., Liu, W., Huang, H., Slavin, M., Zhao, Y., Whent, M., Blackford, J., Lutterodt, H., Zhou, H., Chen, P., Wang, T. T., Wang, S., & Yu, L. L. (2010). Chemical composition of five commercial Gynostemma pentaphyllum samples and their radical scavenging, antiproliferative, and anti-inflammatory properties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(21), 11243-11249.

Yin, F., & Hu, L. H. (2016). Studies on chemical constituents of Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum). Herbs: Challenges in Chemistry and Biology, 13, 170-184.

Zhang, Z. H., Liu, H., Zhao, L. H., & Han, X. Z. (1988). Clonal propagation of Gynostemma pentaphyllum (Thumb.) Makino in test tubes. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 14(6), 335-341.

Published

30-09-2018

Volume and Issues

Section

Natural Sciences and Technology

How to Cite

Hằng, N. T. T., Vân, L. Ái, Khiêm, Đinh V., Cương, H. V., Hoàng, N. T. P., & Huyên, P. X. (2018). STUDY ON IN VITRO PROPAGATION AND DEVELOPMENT GROWTH OF GYNOSTEMMA PUBESCENS IN THE GREENHOUSE CONDITION. Dalat University Journal of Science, 8(3), 99-112. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.506(2018)