THE APPROACHES TO REALITY IN VŨ TRỌNG PHỤNG’S WORKS FROM MODERNISM VIEWPOINT

Authors

  • Kiều Thanh Uyên The Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam,

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.519(2018)

Keywords:

Modernism, The approaches to reality, Vũ Trọng Phụng.

Abstract

Vũ Trọng Phụng is one of the earliest modernist writers in Vietnamese literature. This shows his receptiveness to modern trends as well as his attempts to update Vietnamese literature to catch up with trends in world literature in the first half of the twentieth century. This paper examines and analyzes the approaches to reality in the works of Vũ Trọng Phụng. On this basis, the paper demonstrates that Vũ Trọng Phụng was an advanced Vietnamese writer who absorbed Western literary modernism. Also, the paper offers affirmation of the significant position of this writer in the progress of Vietnamese literature in terms of his distinguished talent and style.

References

Dettmar, K. J. H. (2006). Introduction. In D. Bradshaw, & K. J. H. Dettmar, A companion to modernist literature and culture (pp. 1-5). New Jersey, USA: Blackwell Publishing Ltd.

Đỗ, V. H. (2015). Vận dụng lý thuyết tự sự học vào nghiên cứu hình thái thể loại tiểu thuyết. Trong T. Đ. Sử, Tự sự học – Một số vấn đề lí luận và lịch sử (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Huỳnh, N. P. (2017). Tác phẩm và thể loại văn học. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Lê, O. L., & Nguyễn, N. Đ. (2015). Dẫn luận về tự sự học của Susanna Onega và J. A. García Landa. Trong T. Đ. Sử, Tự sự học – Một số vấn đề lí luận và lịch sử (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Phương, L. (2015). Vấn đề phân loại góc nhìn trần thuật. Trong T. Đ. Sử, Tự sự học – Một số vấn đề lí luận và lịch sử (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Sư phạm.

Trần, Đ. S. (2002). Cá tính sáng tạo và đặc điểm tiểu thuyết hiện thực của Vũ Trọng Phụng. Tạp chí Văn học, (10), 22-28.

Vũ, T. P. (2000). Toàn tập (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Vũ, T. P. (2000). Toàn tập (Tập 3). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Vũ, T. P. (2014). Số đỏ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hội Nhà văn.

Vương, T. N. (1990). Một lớp người thành thị, một kiểu nhà văn – Trường hợp Vũ Trọng Phụng. Tạp chí Văn học, (43), 25-35.

Zinoman, P. (2001). Số đỏ của Vũ Trọng Phụng và chủ nghĩa hiện đại Việt Nam. Tạp chí Văn học, (45), 103-125.

Published

30-12-2018

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Uyên, K. T. (2018). THE APPROACHES TO REALITY IN VŨ TRỌNG PHỤNG’S WORKS FROM MODERNISM VIEWPOINT. Dalat University Journal of Science, 8(4), 90-102. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.519(2018)