RADIO AND TELEVISION PROGRAMS FOR ETHNIC MINORITIES IN LAMDONG PROVINCE: SPECIAL MEDIA FOR SPECIAL AUDIENCES

Authors

  • Lê Phong Lê The Faculty of Literature and Cultural Studies, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.522(2018)

Keywords:

Audience, Ethnic minority, Journalism, Radio, Television.

Abstract

Communicating with ethnic minority audiences in their own language is a particularly important matter which has also attracted the State’s attention for years. Lamdong is a province where many ethnic minority people live; thus it also has radio and television for these particular audiences. This article focuses on journalism and the audience in a unified relationship. We will: firstly, research the current status of radio and television for ethnic minorities in Lamdong in terms of content, form and other factors; secondly, survey the demand for information by people from ethnic minorities in Lamdong province. From comparison and evaluation of the findings, initial solutions and recommendations will be given to improve the quality of specialized journalism for local ethnic minorities in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng. (2013). Giới thiệu dân tộc thiểu số. Được truy lục từ http://www.lamdong.gov.vn/viVN/a/bandantoc/Gioithieu/Pages/Dantocthieuso.aspx.

Bộ Chính trị. (1989). Nghị quyết số 22/NQ-TW về Một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế – xã hội miền núi. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Trung ương Đảng.

Đặng, T. T. H. (2018). Hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc trên báo chí. Tạp chí Người làm báo, 413(7), 52-55.

Lê, P. L. (2018). [Kết quả khảo sát công chúng dân tộc thiểu số tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương; Xã Phi Tô, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà; Xã Đà Loan, huyện Đức Trọng; và xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương]. Dữ liệu thô chưa được công bố.

Mạc, Đ. (1983). Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng, Việt Nam: Sở Văn hóa tỉnh Lâm Đồng.

Phòng Biên tập tiếng dân tộc thiểu số. (2017, 2018). Kịch bản chương trình phát thanh – truyền hình tiếng Cơ Ho và Chu Ru. Lâm Đồng, Việt Nam: Đài PT-TH Lâm Đồng.

Stephen, H. R. (1992). Ethnic minority media: An international perspective (communication and human values). California, USA: SAGE Publications.

Thủ tướng Chính phủ. (1998). Chỉ thị số 39 về Đẩy mạnh công tác văn hóa – thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Hà Nội, Việt Nam: Văn phòng Chính phủ.

Trần, H. Q. (2015). Xã hội học báo chí. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Published

30-12-2018

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Lê, L. P. (2018). RADIO AND TELEVISION PROGRAMS FOR ETHNIC MINORITIES IN LAMDONG PROVINCE: SPECIAL MEDIA FOR SPECIAL AUDIENCES. Dalat University Journal of Science, 8(4), 103-115. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.4.522(2018)