TEMPLE AND SURYA IN OC EO CULTURE IN SOUTHERN VIETNAM

Authors

  • Đặng Văn Thắng University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hochiminh City, Hochiminh City, Vietnam, Viet Nam
  • Nguyễn Hữu Lý Department of Culture, Sports, and Tourism of Dongthap, Dongthap, Vietnam, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.3.566(2019)

Keywords:

Balamon, Oc Eo culture, Surya.

Abstract

Belief in the Surya of India was adopted into Oc Eo culture in Southern Vietnam from the 2nd century BC to the 7th century AD and existed until the end of Oc Eo culture from 7th century AD to 12th century AD. The first stage was a temple built in brick or stone with a circlar shape in the center and a golden Sun wheel with eight rays. The next stage was a temple built of bricks with a sandstone statue of the Sun god. In this study, the author updates the current knowledge about the temple and the statue of the Surya in Oc Eo culture in southern Vietnam. The article discusses the introduction, chronology, and developmental process of the symbol of the Surya in Oc Eo culture. Additional materials for the study of Oc Eo culture are found in Phu Nam in Southern Vietnam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp (2017). Một số hình ảnh di tích và di vật ở chùa Tháp Linh. Đồng Tháp, Việt Nam: Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp.

Đặng, V. T. (2017a). Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đặng, V. T. (2017b). Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đào, L. C. (2004). Di tích gò Cây Thị B (Khu di tích Óc Eo - Ba Thê). Trong Một số vấn đề khảo cổ học ở miền nam Việt Nam (Tập 2, tr. 225-235). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Huỳnh, T. Đ. (2005). Điêu khắc Chăm và thần thoại Ấn Độ. Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Lê, X. D., Đào, L. C., & Võ, S. K. (1995). Văn hoá Óc Eo những phám phá mới. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, T. L. (2006). Nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long trước thế kỷ thứ X. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Malleret, L. (1937). Catalogue général des collections. Fome I: Arts de la famille Indienne. Hanoi, Vietnam: Imprimerie d’Extrême - Orient.

Malleret, L. (1944). Les fouilles d’Oc Eo. Được truy lục từ https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1951_num_45_1_5512

Malleret, L. (1959). L’Archéologie du delta du Mékong. Tome premier: L’Exploration archéologique et les fouiles d’Oc Èo. Paris, France: École française d'Extrême-Orient.

Malleret, L. (1963). L’Archéologie du delta du Mékong. Tome quatrième: Le Cisbassac. Paris, France: École française d'Extrême-Orient.

Sarma, G. (2012). Những dấu vết văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam (Thích, T. M., Dịch giả). Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Võ, S. K. (2018). Văn hóa Đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ. Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo hậu Óc Eo Ở Nam Bộ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Võ, S. K., & Đào, L. C. (2004). Di tích gò Cây Thị (xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Trong Một số vấn đề khảo cổ học miền Nam Việt Nam (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Vương, T. H. (2012). Sen vàng trong bộ sưu tập hiện vật vàng Bình Tả - Long An. Trong Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2011 (tr. 778-780). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Published

29-09-2019

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Thắng, Đặng V., & Lý, N. H. (2019). TEMPLE AND SURYA IN OC EO CULTURE IN SOUTHERN VIETNAM. Dalat University Journal of Science, 9(3), 124-137. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.3.566(2019)