SPATIAL PLANNING FOR RUBBER AND COFFEE DEVELOPMENT IN KONTUM PROVINCE

Authors

  • Nguyễn Duy Liêm The Faculty of Environment and Natural Resources, Nong Lam University Hochiminh City, Viet Nam
  • Trần Thị Mỹ Duyên Cammy Land Development Agency, Dongnai Department of Natural Resources and Environment, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.570(2020)

Keywords:

Cost-benefit analysis, FAO, GIS, Kontum province, Land suitability evaluation, Spatial planning.

Abstract

The study aimed to assess the physical and economic land suitability for perennial agricultural crops (rubber and coffee) in Kontum province using the maximum limitation method of the FAO, cost-benefit analysis and Geographic Information System (GIS). Based on the ecological requirements of each crop and the natural conditions in the study area, the selected land factors were soil type, soil depth, soil texture, elevation, slope, irrigation, rainfall, air humidity, air temperature, the number of dry months, and sunshine hours. The results of the physical land evaluation showed that large parts (> 85%) of the study area were not suitable for rubber and coffee crops. The marginally suitable region for the cultivation of rubber, Robusta coffee, and Arabica coffee were 13%, 10% and 13% of the total evaluation area, respectively. However, the economic land evaluation results showed that most of the marginally physical regions (> 95%) were highly suitable (B/C > 2) for rubber and Robusta coffee, and moderately suitable (1 ≤ B/C ≤ 2) for Arabica coffee. Comparing the land evaluation results with the 2005 current land use map and the coffee/rubber development master plan through 2020 showed that the potential zones for expanding rubber and coffee production in the province are relatively large. Thus, it can be seen that integration of the maximum limitation method of the FAO, cost-benefit analysis and GIS could be useful in quickly and accurately evaluating land for perennial agricultural crops, providing a scientific basis for the rational spatial planning of these crops and acting as a reference to land policy makers and land use planners.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

References

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (2010). Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Hà Nội, Việt Nam.

Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. (2014). Niên giám Thống kê tỉnh Kon Tum năm 2013. Kon Tum, Việt Nam.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (1976). A framework for land evaluation. Rome, Italy.

Gross, J. J. (2014). Assessment of future agricultural land potential using GIS and regional climate projections for Hawaii island - An application to macadamia nut and coffee. Hawaii, USA: University of Hawaii

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam. (2016). Giá cà phê Việt Nam. Được truy lục từ http://www.vicofa.org.vn/gia-ca-phe-b22.html

Hiệp hội Cao su Việt Nam. (2016). Giá cao su Việt Nam. Được truy lục từ https://www.vra.com.vn/gia-cao-su.html

Huỳnh, V. C., Vũ, T. K., & Lê, T. T. N. (2012). Ứng dụng GIS trong đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 75A(6), 7-17.

Konyong, C., Choomanee, S., & Wongthong, S. (2009). Application of geographic information system (GIS) on land suitability assessment for Para rubber in Prachinburi province. Agricultural Sciences Journal, 40(1 Suppl.), 221-224.

Lê, T. L., Lê, Q. T., Võ, P. K., Phạm, T. V., & Võ, Q. M. (2011). Đánh giá việc xây dựng phân cấp yếu tố kinh tế làm cơ sở cho phân hạng thích nghi đất đai định lượng kinh tế thông qua kiểm chứng thực tế tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, (20b), 169-179.

Mighty, M. A. (2015). Site suitability and the analytic hierarchy process: How GIS analysis can improve the competitive advantage of the Jamaican coffee industry. Applied Geography, 58, 84-93.

Nguyễn, T. C., & Trần, T. H. (2014). Ứng dụng GIS trong và AHP trong quy hoạch và phát triển cao su tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Cần Thơ, Việt Nam.

Nguyễn, T. L. (2013). Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quản lí sử dụng đất bền vững. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: Trường Đại học Nông lâm TP.HCM.

Nguyễn, T., & Phan, V. T. (2011). Nghiên cứu tài nguyên khí hậu phục vụ cho việc quy hoạch một số cây công nghiệp dài ngày ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, (65), 193-201.

Phạm, A. T., & Trần, V. K. (2014). Đánh giá thích nghi sinh thái đối với cây cà phê ở lưu vực thủy điện Nậm Mức trên cơ sở ứng dụng hệ thống thông tin địa lí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 118(4), 201-204.

Phạm, T. H. L., Vũ, M. T., & Võ, T. H. (2010). Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Phan, V. T. (2010). Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và chiến lược ứng phó (Báo cáo Tổng kết Đề tài KC08.29/06-10). Hà Nội, Việt Nam: Bộ Khoa học và Công Nghệ.

Rendana, M., Rahim, S. A., Lihan, T., Idris, W. M. R., & Rahman, Z. A. (2014). Spatial modeling based analysis of land suitability for rubber crop in Ranau district of Sabah, Malaysia. American-Eurasian Journal Agriculture & Environment Sciences, 14(10), 1019-1025.

Trần, A. P., Vũ, N. D., & Bùi, T. N. D. (2015). Nghiên cứu đánh giá tổng hợp thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cây công nghiệp và cây lương thực ở Tây Nguyên. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, Lâm Đồng, Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum (UBND tỉnh Kon Tum). (2011). Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế-Xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Kon Tum, Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum (UBND tỉnh Kon Tum). (2015). Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành định mức kinh tế - kĩ thuật một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kon Tum, Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum (UBND tỉnh Kon Tum). (2019). Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành định mức kinh tế - kĩ thuật một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Kon Tum, Việt Nam.

Võ, T. P. T., Lê, C. Đ., Phạm, N. K. T., & Nguyễn, H. T. (2011). Tích hợp GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai. Bài báo được trình bày tại Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2011, Đà Nẵng, Việt Nam.

Published

04-05-2020

Volume and Issues

Section

Natural Sciences and Technology

How to Cite

Liêm, N. D., & Duyên, T. T. M. (2020). SPATIAL PLANNING FOR RUBBER AND COFFEE DEVELOPMENT IN KONTUM PROVINCE. Dalat University Journal of Science, 10(2), 42-70. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.570(2020)