POSITIONING TRANG’S STORIES IN THE NARRATIVE GENRE OF VIETNAMESE FOLKLORE

Authors

  • Nguyễn Ngọc Chiến The Faculty of Social and Humanities, Binhduong University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.573(2019)

Keywords:

Folklore, Genre, Narrative, Trang’s stories.

Abstract

This article studies Trang’s  stories of Vietnamese folklore. Through the difference of the Trang’s stories, we want to consider the genre of Trang’s stories in comparison with the categories of fairy tales, allegories, and jokes. Especially, in this article, we outline the development of Trang’s stories of Vietnamese folklore. Thereby, this study contributes to the research on Trang’s stories, in particular, and the type of narrative in folk literature in general.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bùi, M. N., Hồ, Q. H., & Nguyễn, T. N. Đ. (2008). Văn học dân gian - Những công trình nghiên cứu. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Đinh, G. K. (1972). Văn học dân gian Việt Nam (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học và Trung học Chuyên nghiệp.

Đinh, G. K., Chu, X. D., & Võ, Q. N. (2009). Văn học dân gian Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Guxep, V. E. (1998). Mỹ học folklore (Hoàng, N. H., Dịch giả). Đà Nẵng, Việt Nam: NXB. Đà Nẵng.

Hoàng, N. P., & Kiều, T. H. (1965). Giai thoại văn học Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn học.

Kiều, T. H. (2006). Văn học dân gian người Việt: Góc nhìn thể loại. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, C. Q., Võ, Q. N., & Nguyễn, H. V. (2004). Văn học dân gian Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê, H. P. (2011). So sánh folklore. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Thanh niên.

Lê, H. P. (2015). Nghiên cứu folklore theo hướng tiếp cận liên ngành. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mai, H. (1956). Giá trị truyện Trạng Quỳnh. Tạp chí Nghiên cứu Văn - Sử - Địa, (21, 22), 50-59.

Nguyễn, C. B. (2004). Thử xác định đặc điểm thể loại truyện trạng trong Văn học dân gian Việt Nam. Bài báo được trình bày tại Hội nghị Khoa học của Viện Nghiên cứu Văn hóa, Việt Nam.

Nguyễn, N. C. (2007). Đặc điểm nghệ thuật truyện Trạng dân gian Việt Nam. (Luận văn thạc sĩ), Trường Đại học Đà Lạt, Việt Nam.

Nguyễn, V. N. (1920). Chuyện Trạng Quỳnh. Hà Nội, Việt Nam: Nhà in Mạc Đình Tư.

Nguyễn, X. K, Võ, Q. D., & Phan, T. H. L. (2014). Truyện ngụ ngôn Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Triều, N. (2016a). Tìm hiểu về truyện Trạng Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Sân khấu.

Triều, N. (2016b). Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trương, V. K. (1962). Chuyện đời xưa. Sài Gòn, Việt Nam: NXB. Khai trí.

Văn, T. (1959). Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn Sử Địa.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2004). Thông báo văn hóa dân gian 2003. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Vũ, A. T., Phạm, T. Y., Nguyễn, V. H., & Phạm, Đ. X. H. (2012). Giáo trình văn học dân gian. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Published

29-12-2019

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Chiến, N. N. (2019). POSITIONING TRANG’S STORIES IN THE NARRATIVE GENRE OF VIETNAMESE FOLKLORE. Dalat University Journal of Science, 9(4), 18-27. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.573(2019)