ESTIMATING THE CROP COEFFICIENT FOR CROPS CULTIVATED IN UPSTREAM AREA OF XUAN HUONG LAKE, DALAT CITY

Authors

  • Nguyễn Thị Thanh Thuận Dalat University, Viet Nam
  • Chế Đình Lý VNU Hochiminh City, Viet Nam
  • Hồ Thị Hằng Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.580(2020)

Keywords:

Crop coefficient, CROPWAT, Lysimeter.

Abstract

Applying Lysimeter method combined with CROPWAT model, crop coefficient of two types of vegetables (cabbage and Chinese cabbage) and three types of flowers (chrysanthemum, lily, and lisianthus) cultivated in the upstream area of Xuan Huong lake, Dalat city has been identified. Among the researched plants, the Chinese cabbage has the lowest coefficients of crops in all three initial, middle, and late crop seasons (respectively, 0.3, 1.25, and 0.81). A crop coefficient of Chrysanthemum is the largest in the middle stage (Kcmid = 1.4), followed by cabbage (Kcmid = 1.3). Kcmid of Chinese cabbage, Lily, and Lisianthus are approximately the same (respectively 1.25, 1.27, and 1.25). The chrysanthemum still has the large water demand in the final stage, it was reflected in Kcend = 1.07, followed by lily (1.05) and lisianthus (1.00) while Chinenes cabbage and cabbage in this stage is only at 0.81 and 0.93. It can be explained about this difference that because flowers still need a lot of water to provide for the flowering process and evaporation of leaves. When a crop coefficient is available, the calculation of water demand will become extremely simple through the correlation equation between the crop coefficient (Kc), the actual evapotranspiration (ETc), and the reference evapotranspiration (ETo). Therefore, we can have an effective irrigation plan and a better irrigation water management.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration- Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2011). TCVN 8641:2011–Công trình thủy lợi kỹ thuật tưới tiêu cho cây lương thực và thực phẩm. Hà Nội, Việt Nam.

Burman, R., & Pochop, L. O. (1994). Evaporation, evapotranspiration, and climatic data (Vol. 22). New York, USA: Elsevier Publishing.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. (2013). Tình hình sử dụng, tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật khu vực thượng nguồn Hồ Xuân Hương. Lâm Đồng, Việt Nam.

Dirirsa, G., Hordofa, T., & Bekele, D. (2015). Water requirement and crop coefficient of onion (Red Bombay) in the Central Rift valley of Ethiopia. International Journal of Recent Research in Life Sciences, 2(1), 1-6.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng. (2018). Số liệu khí tượng bề mặt Trạm Khí tượng Đà Lạt tháng 01/2015 - 9/2018. Lâm Đồng, Việt Nam.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2008). CROPWAT version 8.0 for windows Data Soils. Retrieved from http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/en/.

Lê, A. T. (2009). Giáo trình hệ thống tưới tiêu. Cần Thơ, Việt Nam: Trường Đại học Cần Thơ.

Lozano, D., Ruiz, N., & Gavilán, P. (2016). Consumptive water use and irrigation performance of strawberries. Agricultural Water Management, 169, 44-51.

Michael, O., & Constantine, M. (2012). Design, construction, and testing of a drainage Lysimeter. Journal of Agricultural Engineering and Technology, 20(1), 84-95.

Nguyễn, Q. P. (2014). Xác định nhu cầu tưới cho cây lạc bằng phương trình FAO PENMAN-MONTEITH và phương pháp hệ số cây trồng đơn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, (46), 79-85.

Nyatuame, M., Ampiaw, F., Owusu, G. V., & Mabinde, T. B. (2013). Irrigation scheduling and water use efficiency on cabbage yield. International Journal of Agronomy and Agricultural Research, 3(7), 29-35.

Singh, V. K., Tiwari, K., & Santosh, D. T. (2016). Estimation of crop coefficient and water requirement of dutch roses (Rosa hybrida) under greenhouse and open field conditions. Irrigation & Drainage Systems Engineering, 5(3), 169-177.

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO). (2019). Trồng rau, hoa dùng nhà kính: Công nghệ cao hay hóa chất? Được truy lục từ http://agro.gov.vn/vn/tID28332_Trong-rau-hoa-dung-nha-kinh-cong-nghe-cao-hay-hoa-chat.html.

Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. (2008). Địa chí Đà Lạt. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

Vishnoi, L., Roy, S., Murty, N. S., & Nain, A. S. (2012). Study on water requirement of potato (Solanum tuberosum L.) using CROPWAT MODEL for Tarai region of Uttarakhand. Journal of Agrometeorology, 14(4), 180-185.

Published

04-05-2020

Volume and Issues

Section

Natural Sciences and Technology

How to Cite

Thuận, N. T. T., Lý, C. Đình, & Hằng, H. T. (2020). ESTIMATING THE CROP COEFFICIENT FOR CROPS CULTIVATED IN UPSTREAM AREA OF XUAN HUONG LAKE, DALAT CITY. Dalat University Journal of Science, 10(2), 28-41. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.580(2020)