HOUSEHOLD LIVELIHOOD DEVELOPMENT OF THE H’MONG IN ROMEN COMMUNE, DAMRONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE

Authors

  • Phạm Hồng Hải The Faculty of Social Work, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.583(2019)

Keywords:

Development, H’Mong people, Livelihood, Romen commune.

Abstract

This paper analyzes the funds used to ensure the livelihoods and clarifies the status of livelihood activities of the H’Mong in Romen commune. The research results show clearly that the livelihood resources of H’Mong households in Romen commune have been improved, especially natural capital and physical capital. Besides the main livelihood of crop cultivation, other livelihood activities such as trade and raising livestock are gradually forming and starting to grow. However, the financial and human capital of H’Mong households is still inadequate. From the research results, the article recommends some solutions for sustainable livelihood development for the H’Mong people in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cư, H. V., & Hoàng, N. (1994). Dân tộc Mông ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Department For International Development. (1999). Sustainable livelihoods guidance sheets. Retrieved from http://www.livelihoodscentre.org/documents/20720/100145/Sustainable+livelihoods+guidance+sheets/8f35b59f-8207-43fc-8b99-df75d3000e86.

Dương, T. L. (2017). Nghiên cứu sinh kế của người Sán Dìu ở Thái Nguyên - Tiếp cận từ góc độ khu vực học. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, (5), 109-116.

Đàm, T. H., & Nguyễn, V. T. (2016). Sinh kế cho người dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 14(6), 978-987.

Lê, T. H. G., & Nguyễn, Đ. C. (2019). Thực trạng và rào cản trong giáo dục phổ thông của người H’Mông di cư đến Đắk Lắk. Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, (1), 74-83.

Lê, T. T. (2017). Sinh kế của người H’Mông ở huyện biên giới Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Dân tộc học, (4), 38-45.

Lục, M. H. (2018). Sinh kế của người Cơ Lao ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang: Truyền thống và biến đổi (Nghiên cứu tại xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì). Tạp chí Dân tộc học, (5), 51-59.

Ngô, T. P. L. (2017). Sinh kế tộc người trong bối cảnh Việt Nam đương đại. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn, B. M. (2014). Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Mông tỉnh Hà Giang. Được truy lục từ http://tapchidantoc.ubdt.gov.vn/2015-0508/891c5400484bf2fa969cf60a16629500-cema.htm.

Nguyễn, Đ. H. P. (2016). Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID trong nghiên cứu sinh kế của người Mạ ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Nai, (2), 101-111.

Nguyễn, H. Y., & Trần, H. N. (2017). Từ dân tộc Miêu ở Trung Quốc đến dân tộc H’Mông ở Việt Nam: Đôi nét về nguồn gốc tộc người và lịch sử di cư. Tạp chí Dân tộc học, (6), 52-60.

Nguyễn, M. T. (2014). Những đỉnh núi du ca. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Thế giới.

Nguyễn, T. A., Phạm, V. C., Nguyễn, T. K. H., & Đinh, T. D. (2012). Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Bài báo được trình bày tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam học Lần thứ 4, Việt Nam.

Nguyễn, V. M. (2012). Sinh kế của người Mảng ở Việt Nam với phát triển bền vững tộc người (Qua nghiên cứu trường hợp xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu). Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững, (36), 29-37.

Nguyễn, V. S. (2010). Khung sinh kế bền vững: Một cách phân tích toàn diện về phát triển và giảm nghèo. Tạp chí Dân tộc học, (2), 3-12.

Nguyễn, X. M., & Nguyễn, D. T. (2011). Sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Xã hội học, (116), 55-67.

Phạm, Q. H. (2001). Sự thích nghi của người H’Mông ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (4), 68-73.

Phan, X. L., & Quyền, Đ. H. (2016). Sinh kế của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lăk. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 14(2), 229-237.

Trần, B. (2001). Tập quán hoạt động kinh tế của một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trần, B. (2005). Tập quán mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Phương Đông.

Trần, H. H. (2011). Sinh kế của người Pà Thẻn ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Dân tộc học, (6), 12-22.

Trần, H. S. (1996). Văn hóa H’Mông. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Trần, M. Đ. (2010). Về việc định canh, định cư của người H’Mông ở Lâm Đồng (trường hợp xã Rô Men). Thông tin Khoa học Xã hội, (10). 37-43.

Trần, T. K., & Nguyễn, N. D. (2012). Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam. (Đề tài nghiên cứu cấp trường), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

UBND huyện Đam Rông. (2017). Báo cáo tình hình thực hiện chính sách ổn định dân di cư tự do trên đia bàn huyện Đam Rông. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND huyện Đam Rông.

UBND xã Rô Men. (2017). Báo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018. Lâm Đồng, Việt Nam: UBND xã Rô Men.

UBND tỉnh Lâm Đồng. (2001). Địa chí Lâm Đồng. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Văn hóa Dân tộc.

Võ, T. M. P. (2016). Di cư tự do của người H’Mông ở Đắc Lắk (thực trạng và những vấn đề đặt ra). Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, (2), 73-82.

Võ, V. S., Trương, Q. H., & Bùi, V. T. (2014). Nguồn lực sinh kế của hộ gia đình huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 17(X4), 36-47.

Published

29-12-2019

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Hải, P. H. (2019). HOUSEHOLD LIVELIHOOD DEVELOPMENT OF THE H’MONG IN ROMEN COMMUNE, DAMRONG DISTRICT, LAMDONG PROVINCE. Dalat University Journal of Science, 9(4), 55-72. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.9.4.583(2019)