THE FRENCH POLICY TOWARDS ETHNIC MINORITIES IN THE CENTRAL HIGHLANDS

Authors

  • Nguyễn Văn Bắc The Faculty of History, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.625(2020)

Keywords:

Central Highlands, Domination strategy, Ethnic minorities, Provincial administrative unit.

Abstract

After bloodily suppressing the Cần Vương movement in the late nineteenth century, the French started conducting surveys of all geographic areas throughout the territory of Vietnam to provide bases for developing appropriate policies for each locality. The Central Highlands held special attraction, not only to colonial rulers, but also to scholars of various academic areas because of its important strategic location, abundant resources, and ethnic diversity. While substantial attention has been given to the history of the Central Highlands during the colonial period (for example, the group of works on the history of the Provincial Communist Party Committee and unification records of each province), limited attention has been bestowed upon the process of setting up the governmental system, arranging provincial administrative units, and the French policies for ethnic minorities. By examining legal documents issued by the Governor - General of Indochina and the Chief of State Bảo Đại, and by reviewing related studies, the author hopes to contribute some new insights about the points mentioned above.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borri, C. (2014). Xứ Đàng trong năm 1621 (N. Hồng, K. X. Nguyễn, & N. Nguyễn, Dịch). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp.

Bùi, M. Đ., Trần, H. T., & Bùi, B. L. (2006). Dân tộc Ba Na ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Cửu, L. G., & Toan, A. (1974). Cao nguyên miền Thượng. Được truy lục từ http://www.tusachtiengviet.com/images/file/n7rTck5c0wgQAB0k/caonguyenmienthuong1.pdf.

Dournes, J. (2013). Pơ tao, một lý thuyết về quyền lực của người Gia Rai ở Đông Dương (Pötao, une théorie du pouvoir chez les Jörais indochinois) (N. Nguyên, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Dương, K. Q. (2001). Việt Nam những sự kiện lịch sử 1958-1918. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Dương, T. Q. (2002). Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Đinh, X. L., Nguyễn, V. K., & Nguyễn, Đ. L. (2000). Đại cương lịch sử Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Đoàn, T. (1966). Việc từng ngày 1945-1964. Sài Gòn, Việt Nam: Nam chi Tùng thư.

Giáo phận Kon Tum (2011). Mừng 100 năm thành lập trường Yao Phu Cuénot (1908-2008). Được truy lục từ https://gpkontum.wordpress.com/2011/02/20/k%E1%BB%B7y%E1%BA%BFu-nam-thanh-yao-phu/.

Hickey, G. C. (1982). Sons of the mountains: Ethnohistory of the Vietnamese Central Highlands to 1954. Connecticut, USA: Yale University Press.

Hồ, C. M. (1946). Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plây Cu (Pleiku). Được truy lục từ: https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/7033602.html.

Hồng, L., Cadière, L., & Nguyễn, V. T. (1944). Lịch sử Đạo Thiên Chúa ở Việt Nam. Huế, Việt Nam: Đại Việt Thiện bản.

Lacouture, J. (1968). Ho Chi Minh: A political biography. New York, USA: Random House.

Lê, Đ. C. (2006). Người thượng miền Nam Việt Nam. California, USA: NXB. Văn mới.

Lê, N. (2019). Cuộc phiêu lưu của Marie đệ nhất - Quốc vương xứ Sedang. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp.

Li, T. (1998). Nguyễn Cochinchina: Southern Vietnam in the seventeenth and eighteenth centuries. Ithaca, USA: Cornell Southeast Asia Program Publications.

Maitre, H. (2008). Rừng người Thượng (Les Jungles mois) (Đ. T. Lưu, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Tri thức.

Marr, D. G. (1997). Vietnam 1945: The quest for power. California, USA: University of California Press.

Moore, D. K. (2007). Tribal soldiers of Vietnam: The effects of unconventional warfare on tribal populations. Indiana, USA: Xlibris Corporation.

Nguyễn, H. (1959). Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam. Sài Gòn, Việt Nam: NXB. Hiện tại.

Nguyen, V. B. (2019). From colonial to post-colonial rule: The transformation of rule in an important strategic area in South Vietnam. Bern, Switzerland: Peter Lang GmbH.

Nguyễn, V. K. (2000). Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Đại học Quốc gia.

Paul, N. (1966). Sơ lược về chính sách Thượng vụ trong lịch sử. Sài Gòn, Việt Nam: Văn phòng Phủ Đặc ủy Thượng vụ.

Pentagon, P. (1971a). Background to the crisis, 1940-1950. Boston, USA: Beacon Press.

Pentagon, P. (1971b). U.S. Involvement in the Franco-Viet Minh war, 1950-1954. Boston, USA: Beacon Press.

Phan, K. (1961). Việt Nam Pháp thuộc sử 1884-1945. Sài Gòn, Việt Nam: NXB. Khai Trí.

Phan, T. B. (2008). Nhìn lại hai cuộc cải cách giáo dục (1906 và 1917) ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (5), 11-20.

Po, D. (2012). Từ FLM đến Fulro: Cuộc đấu tranh của dân tộc thiểu số miền Nam Đông Dương 1955-1975. California, USA: IOC-Champa.

Quốc hội. (2019). Danh sách đại biểu Quốc hội Khóa I. Được truy lục từ: http://dbqh.na.gov.vn/I/Daibieu.aspx.

Quốc sử quán triều Nguyễn (2001). Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Salemink, O. H. J. M. (2002). Vietnam: Indigenous minority groups in the Central Highlands. Retrieved from https://www.refworld.org/docid/3c6a48474.html.

Tonnesson, S. (2009). Vietnam 1946: How the war began (Vol. 3). California, USA: University of California Press.

Touneh, H. T. (1970). Phát triển xã hội Thượng trong triển vọng phát triển quốc gia (Luận văn tốt nghiệp). Trường Cao đẳng Quốc phòng Đà Lạt, Việt Nam.

Thái. P. A. (2003). Trăm núi ngàn sông. Los Angeles, USA: NXB. Đường Việt Hải ngoại.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. (2013). Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua tài liệu và tài liệu lưu trữ (1862-1945). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hà Nội.

Ủy Ban Dân tộc. (2012). Nghị định số 359, ngày 9-9-1946, chiểu theo Sắc lệnh số 58, ngày 3-5-1946 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Được truy lục từ http://files.ubdt.gov.vn/ContentFolder/ubdt/source_files/2016/06/06/13510828_Sotaychatluong_16-06-06.pdf.

Published

20-03-2020

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Bắc, N. V. (2020). THE FRENCH POLICY TOWARDS ETHNIC MINORITIES IN THE CENTRAL HIGHLANDS. Dalat University Journal of Science, 10(1), 93-114. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.625(2020)