THE PROCESS OF ESTABLISHING THE ADMINISTRATIVE SYSTEM FROM NGANG PASS TO THE SOUTHWESTERN REGION (XI - XVII CENTURY)

Authors

  • Bùi Văn Hùng The Faculty of History, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.641(2020)

Keywords:

Administrative units, From the eleventh to the seventeenth century, Ngang Pass to the southernmost point, Territorial boundaries.

Abstract

From the eleventh to the seventeenth century, Vietnamese feudal dynasties consistently strengthened national independence. In that process, the formation of territorial boundaries is a particularly important issue, especially in the southern area of the country. The establishment of administrative units from Ngang Pass (Horizontal Pass) to the southernmost point of the country is not only a matter of territorial claims, but also a matter of great significance for the development of the nation. The article deals with the establishment of sovereignty, production organization, and security - cultural - social stability of the dynasties. The Lý and Trần dynasties established administrative units in northern Hải Vân Pass, the Hồ and Later Lê dynasties established administrative units north of Cù Mông Pass, and the Nguyen Lords asserted territorial claims from Cù Mông Pass to Hà Tiên. The research results aim to provide information and historical materials for lecturers and students of social sciences and humanities disciplines of Dalat University, as well as those who are interested in this topic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Châu, Đ. Q. (2007). Chân Lạp phong thổ ký (H. Lê, Dịch). TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Văn nghệ.

Đào, D. A. (1964). Đất nước Việt Nam qua các đời. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học.

Lê, Q. Đ. (1961). Phủ biên tạp lục. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, V. H., Phan, P. T., & Ngô, S. L. (2011a). Đại Việt sử ký toàn thư (Tập 1). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Lê, V. H., Phan, P. T., & Ngô, S. L. (2011b). Đại Việt sử ký toàn thư (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Ngô, M. O. (2018). Một hướng tiếp cận nghiên cứu lịch sử Nam Bộ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, Đ. T. (1970). Nam tiến Việt Nam. Tập san Sử Địa, (19-20), 25-43.

Nguyễn, V. H. (1970). Sự thôn thuộc và khai thác đất Tầm Phong Long - Chặng đường cuối cùng của cuộc Nam tiến. Tập san Sử Địa, (19-20), 3-24.

Phan, H. L., & Đỗ, B. (2014). Nguyễn Hoàng - Người mở cõi. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị Quốc gia.

Phan, H. L. (2016). Vùng đất Nam Bộ. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Chính trị quốc gia Sự thật.

Phù, L. T. B. P. (1970). Lịch sử cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam. Tập san Sử Địa, (19-20), 45-137.

Quốc sử quán triều Nguyễn. (1998). Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Tập 2). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Trần, Đ. C. (2017). Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ từ khởi thủy đến năm 1945. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Xã hội.

Trần, T. M. (2008). Vai trò của cộng đồng người Việt trong công cuộc khai phá đồng bằng sông Cửu Long (thế kỉ XVII - XIX) (Báo cáo tổng hợp Đề tài cấp Bộ). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trịnh, H. Đ. (1998). Gia Định thành thông chí. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Trương, H. Q., Phan, Đ. D., & Nguyễn, C. M. (2006). Đại cương lịch sử Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Giáo dục.

Viện Sử học. (1994). Di dân của người Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX. Hà Nội, Việt Nam.

Published

20-03-2020

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Hùng, B. V. (2020). THE PROCESS OF ESTABLISHING THE ADMINISTRATIVE SYSTEM FROM NGANG PASS TO THE SOUTHWESTERN REGION (XI - XVII CENTURY). Dalat University Journal of Science, 10(1), 70-80. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.641(2020)