INTEREST RATE FOR LOAN CONTRACT ACCORDING TO VIETNAMESE CIVIL LAW THROUGH PERIODS IN CONTACT WITH CREDIT LAWS

Authors

  • Le Thi Bich Chi Dalat University, Viet Nam
  • Le Minh Bao Trung Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.682(2022)

Keywords:

Civil Code, Credit agreement, Interest.

Abstract

Interest rates are a financial tool to ensure the rights of lenders in loan contracts. Accordingly, the borrower is obliged to pay interest if so agreed or provided by law. Through the amendments of the Civil Code, interest rates are an item that has had many changes compared to other provisions in loan agreements. However, the interest rates prescribed in the current Civil Code still cause different interpretations, especially in relation to credit laws. This leads to inconsistent application of the law, especially when dealing with credit contract disputes. Therefore, based on the study of interest rate regulations on loan contracts under the laws of Vietnam over time, we analyze some problems about interest rates and credit law under the current Civil Code and make some specific recommendations to solve the problems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, and Tòa án Nhân dân Tối cao (People’s Supreme Tribunal, People’s Supreme Organ of Control, Ministry of Justice, Ministry of Finance). (1997). Thông tư liên tịch (Joint Circular). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-01-TTLT-huong-dan-xet-xu-thi-hanh-an-tai-san-42424.aspx

Đinh, T. T. (2005). Bình luận những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2005. NXB. Tư pháp.

Đỗ, H. T. (2006). Cần hiểu như thế nào về quy định: Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản. https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2006/06/19/78469572/

Đỗ, V. Đ. (2016). Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015. NXB. Hồng Đức.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (The Council of Justices of the Supreme People’s Court). (2019). Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP (Resolution No. 01/2019/NQ-HĐTP). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Nghi-quyet-01-2019-NQ-HDTP-huong-dan-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-lai-lai-suat-phat-vi-pham-367130.aspx

Hương, L. (2017). Mức lãi suất trong hợp đồng tín dụng cao bất thường. https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/muc-lai-suat-trong-hop-dong-tin-dung-cao-bat-thuong-.aspx

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (The State Bank of Vietnam). (2000). Quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 (Decision No. 241/2000/QĐ-NHNN1). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-241-2000-QD-NHNN1-thay-doi-co-che-dieu-hanh-lai-suat-cho-vay-to-chuc-tin-dung-voi-khach-hang-46614.aspx

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (The State Bank of Vietnam). (2016). Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Circular No. 39/2016/TT-NHNN). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-hoat-dong-cho-vay-cua-to-chuc-tin-dung-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-338877.aspx

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (The State Bank of Vietnam). (2017). Công văn số 1576/NHNN-CSTT (Official Dispatch No. 1576/NHNN-CSTT). https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tien-te-Ngan-hang/Cong-van-1576-NHNN-CSTT-giai-dap-Thong-tu-39-2016-TT-NHNN-2017-346015.aspx

Nguyễn, V. P. (2018). Vấn đề lãi suất và phạt vi phạm trong hợp đồng cho vay – Thực trạng và kiến nghị. Tạp chí Ngân hàng, 10, 14-19.

Quốc hội. (1995). Bộ luật Dân sự (Civil Code). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-Dan-su-1995-44-L-CTN-39391.aspx

Quốc hội. (1997). Luật Các tổ chức tín dụng (Law on Credit Institutions). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-to-chuc-tin-dung-1997-07-1997-QH10-41102.aspx?tab=3

Quốc hội. (1997). Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QHX (The State Bank Code No. 06/1997/QHX). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-Ngan-hang-Nha-nuoc-1997-06-1997-QH10-41101.aspx

Quốc hội. (2005). Bộ luật Dân sự (Civil Code). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-Dan-su-2005-33-2005-QH11-2463.aspx

Quốc hội. (2010). Luật Các tổ chức tín dụng (Law on Credit Institutions). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx

Quốc hội. (2015). Bộ luật Dân sự (Civil Code). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx

Quốc hội. (2015). Bộ luật Tố tụng dân sự (Civil Procedure Code). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx

Quốc hội. (2015). Bộ luật Hình sự (Criminal Code). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx

Quốc hội. (2015). Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ( Law on Promulgation of Legislative Documents). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx

Quốc hội. (2017). Bộ luật Hình sự (Criminal Code). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx

Quốc hội. (2017). Luật Các tổ chức tín dụng (Law on Credit Institutions). https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Luat-sua-doi-Luat-cac-to-chuc-tin-dung-2017-356283.aspx

Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (People’s Court of Cho Gao, Tien Giang). (2018). Bản án số: 146/2018/DS-ST ngày 15-5-2018 V/v tranh chấp Hợp đồng vay tài sản. https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta137308t1cvn/chi-tiet-ban-an

Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (People’s Court of Bac Lieu, Bac Lieu). (2019). Bản án số: 08/2019/DS-ST ngày 01-4-2019 V/v Tranh chấp hợp đồng vay tài sản. http://banan.thuvienphapluat.vn/ban-an/ban-an-082019dsst-ngay-01042019-ve-tranh-chap-hop-dong-vay-tai-san-108016

Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (People’s Court of Dong Hung, Thai Binh). (2019). Bản án số: 10/2019/DS - ST ngày 29-10-2019 Về Tranh chấp hợp đồng tín dụng. https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta461756t1cvn/chi-tiet-ban-an

Trương, T. Đ. (2016). Luật thay đổi bốn loại lãi suất. https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/15330/luat-thay-doi-bon-loai-lai-suat

Downloads

Published

26-05-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Le, T. B. C., & Le, M. B. T. (2021). INTEREST RATE FOR LOAN CONTRACT ACCORDING TO VIETNAMESE CIVIL LAW THROUGH PERIODS IN CONTACT WITH CREDIT LAWS. Dalat University Journal of Science, 12(1), 52-68. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.682(2022)