THE REALITY OF PRESERVING AND PROMOTING THE GENTLE, ELEGANT, AND HOSPITABLE STYLE OF DALAT PEOPLE

Authors

  • Võ Thuấn The Faculty of Sociology and Social work, Dalat University, Viet Nam
  • Trần Thị Minh Phương The Faculty of Sociology and Social work, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.714(2020)

Keywords:

Dalat, Elegant, Gentle, Hospitality, Style.

Abstract

In the process of building and developing Dalat city, its citizens have always been gentle, elegant, and hospitable. The purpose of this article is to analyze and systemize the advantages, achievements as well as drawbacks and limitations in preserving and promoting the gentle, elegant, and hospitable style of living of Dalat people, using secondary documents, qualitative, and quantitative data through surveys. Besides the detailed description of these characteristics, an analysis of factors that positively and negatively affect the preservation and promotion of Dalat people's style is also emphasized. At the same time, the paper shows how the subjects have fulfilled their responsibilities to preserve and promote the style of Dalat people in the process of integration and development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hồ, T. T. (1997). Về phong cách Đà Lạt. Trong Báo Lâm Đồng, Những bài báo chọn lọc (tr. 124-133). Lâm Đồng, Việt Nam: Xí nghiệp in bản đồ Đà Lạt.

Lê, T. V. (2018). Phong cách người Đà Lạt: Hai câu chuyện một góc nhìn. Bài báo được trình bày tại Hội thảo phát huy văn hóa ứng xử người Đà Lạt góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng Văn minh, Thân thiện, An toàn, Lâm Đồng, Việt Nam.

Mai, H. (1995). Kiến trúc Đà Lạt, sự trở về với thiên nhiên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Lao động.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. (2020). Báo cáo tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Lâm Đồng, Việt Nam.

Trần, L. Đ. (2007). Đất và người Tây nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Văn hóa Sài Gòn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. (1993). Đà Lạt thành phố cao nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Uông, B. T. (2018). Nhân dân điện tử. Được truy lục từ https://www.nhandan.org.vn/vanhoa/item/35590602-net-thanh-lich-cua-nguoi-da-lat.html.

Published

29-03-2020

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Thuấn, V., & Phương, T. T. M. (2020). THE REALITY OF PRESERVING AND PROMOTING THE GENTLE, ELEGANT, AND HOSPITABLE STYLE OF DALAT PEOPLE. Dalat University Journal of Science, 10(1), 151-167. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.714(2020)