ABOUT DALAT’S CULTURAL NORMS

Authors

  • Nguyễn Văn Nghiệp Dalat University, Viet Nam
  • Trịnh Như Phong Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.715(2020)

Keywords:

Cultural conduct, Dalat style, Set of rules.

Abstract

In order to preserve and promote the "peaceful, elegant, and hospitable" style of Dalat people, the article presents the principles when grinding Dalat's cultural norms, some contents of the ministry, and difficulties in developing and applying this set of rules.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ban Chấp hành Trung ương. (2014). Nghị quyết số 33-NQ/TW–Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hà Nội, Việt Nam.

Erict, J. (2015). Đỉnh cao đế quốc–Đà Lạt và sự hưng vong của Đông Dương thuộc Pháp (V. P. Phạm, & T. C. Bùi, Dịch). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Hồng Đức.

Nguyễn, V. N. (2018). Đà Lạt một thời hương xa. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: NXB. Trẻ.

Trường Đại học Đà Lạt. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”. Lâm Đồng, Việt Nam.

Published

29-03-2020

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Nghiệp, N. V., & Phong, T. N. (2020). ABOUT DALAT’S CULTURAL NORMS. Dalat University Journal of Science, 10(1), 167-176. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.1.715(2020)