THE CHARACTER THUY KIEU IN THE TALE OF KIEU FROM THE PERSPECTIVE OF CONFUCIAN CULTURE

Authors

  • Phạm Văn Hóa The Faculty of Literature and History, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.2.792(2021)

Keywords:

Character, Chastity, Confucian culture, Gratitude, Honor, Loyalty, The Tale of Kieu, Thuy Kieu.

Abstract

Ethical Confucianism in general imparts into Vietnamese cultural life not only moral standards, the embodiment of Confucian morality, but also the embodiment of the people’s morality to dream as it exists in reality and is protected by the Vietnamese people. This article analyzes the following aspects of Thuy Kieu's character: loyalty, honor, chastity, and gratitude from the perspective of interdisciplinary literature and culture, particularly Confucian culture. Nguyen Du's loyalty, honor, chastity, and gratitude in Thuy Kieu, of course, partly comes from the Confucianism tradition, but most importantly, from rich love and humanity; it is what Vietnamese people live for. This article affirms that loyalty, honor, chastity, and gratitude in Thuy Kieu, although called Confucianism, are in fact the qualities of the Vietnamese people. Thuy Kieu's personality shows that Confucian morality has been re-conceptualized by the nation's traditions, by the reality of contemporary society, and also by the living environment of Nguyen Du, himself. And more importantly, that "morality" is inspired again, imbued with a loving soul, a great personality, and a noble philanthropic spirit. This article shows that “The Tale of Kieu” is not simply a copy of an earlier work.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hoài, T. (1979). Nghìn thu vọng mãi. In trong D. A. Đào (chú giải), Nguyễn Du Truyện Kiều (tr. 58). NXB Văn học.

Nguyễn, D. (2001). Truyện Kiều. NXB Văn học.

Nguyễn, T. T. X. (2016). Nguyễn Du người làm nên những cuộc hôn phối kỳ diệu trong thế giới văn chương. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 19(X3), 26.

Tạ, N. L. (2013). Lịch sử Việt Nam (Tập 3). NXB Khoa học Xã hội.

Trần, Đ. H. (1996). Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại. NXB Văn hóa Thông tin.

Trần, N. T. (2015). Truyện Kiều dưới cái nhìn của kiểu người đọc nhà nho. In trong Kỷ yếu Hội thảo Kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du (tr. 635-644). NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trần, Q. N. (2013). Khảo sát Truyện Kiều (Ch. Thâu, Ghi). http://www.vanhoanghean.com.vn/component/k2/30-nhung-goc-nhin-van-hoa/3866-khao-sat-doan-truong-tan-thanh-cua-nguyen-du-bai-soan-cho-lop-8a-va-b-truong-pho-thong-cap-iii-phan-dinh-phung-ha-tinh-nien-khoa-1950-1951

Trần, T. N. (2012). Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX. NXB Giáo dục.

Vũ, T. (2016). Sự kế thừa, phát triển tư tưởng và nghệ thuật trong Truyện Kiều. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (2), 76-85.

Zhao, Q. Y., & Song, L. Y. (2015). Kim Vân Kiều truyện của Nguyễn Du với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân: Kế thừa và biến đổi (Phan, Th. V., Dịch). In trong Kỷ yếu Hội thảo Kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du (tr. 856-874). NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Published

25-04-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Hóa, P. V. (2021). THE CHARACTER THUY KIEU IN THE TALE OF KIEU FROM THE PERSPECTIVE OF CONFUCIAN CULTURE. Dalat University Journal of Science, 11(2), 141-154. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.2.792(2021)