THE IMPACT OF PROTESTANTISM ON THE ECONOMY OF THE COHO CHIL PEOPLE IN LAM DONG PROVINCE

Authors

  • Mai Minh Nhat Dalat University, Viet Nam
  • Tran Thi Hien Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.793(2022)

Keywords:

Coho Chil minority group, Lam Dong, Protestantism, Religion, Religion and economy.

Abstract

This study examines the relationship between Protestantism and the Coho Chil economy using qualitative methods to analyze data from fieldwork in the Coho Chil Protestant communities of Lam Dong Province. The research shows that Protestantism has a positive impact on the economy of the Coho Chil community. This impact is manifested in casting out superstitious and magical practices and in applying economic rationalization. The Protestant doctrine and sermons by clergy have influenced the thinking of the people and their economic performance. Protestantism creates a social network and social capital that not only influences their economic life, but also provides timely material support for Christians in need. This paper serves as an additional resource for research related to the relationship between religion and the economy – an intriguing topic that is not found in much previous research in Vietnam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chu, T. V. (2014). Vấn đề tôn giáo trong phát triển bền vững Tây Nguyên (Chương trình Tây Nguyên 3). Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đinh, H. P. (2013). Đạo Cao Đài trong phát triển kinh tế: Nhìn từ góc độ giáo lý. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 117(3), 47-51.

Đỗ, Q. H. (2019). Từ mối quan hệ tôn giáo và kinh tế đến kinh tế tôn giáo. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 182(2), 3-16.

Hoàng, V. C. (2015). Làm giàu với thần thánh: Tôn giáo và sự mở rộng không gian kinh tế ở Việt Nam: Tiếp cận xã hội học. In T. N. Tạ (Ed.), Văn hóa tôn giáo và sự phát triển bền vững ở Việt Nam (pp. 59-80). NXB. Lý luận Chính trị.

Hoàng, V. C. (2018). Một số tác động của thực hành tín ngưỡng, tôn giáo đến hoạt động kinh tế của hộ gia đình ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 169(1), 116-138.

Hoàng, Q. T. (2020). Tôn giáo và sự mở rộng không gian kinh tế. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, 200(8), 3-15.

Lê, Đ. C. (2014). Một số vấn đề tôn giáo Mỹ đương đại. NXB. Khoa học Xã hội.

Lưu, B. (2010). Vốn xã hội của đoàn thể tôn giáo Mỹ. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 80(2), 63-72.

Mai, M. N. (2019). Quá trình du nhập và tác động của Đạo Tin Lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Cơho Chil ở tỉnh Lâm Đồng [Doctoral dissertation, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Ho Chi Minh City].

Mã, P. T. T. (2013). Đạo đức Tin Lành và lối sống của tín đồ tại Việt Nam hiện nay [Doctoral dissertation, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi].

McCleary, R. M., & Barro, R. J. (2006). Religion and economy. Journal of Economic Perspectives, 20(2), 49-72. https://doi.org/10.1257/jep.20.2.49

Nguyễn, H. D. (2017). Triết lý phát triển kinh tế học của tôn giáo. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 166(10), 19-40.

Nguyễn, T. M. N. (2014). Mối quan hệ giữa tôn giáo với kinh tế ở Tây Nguyên từ góc nhìn vốn xã hội. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 134(8), 44-51.

Nguyễn, T. M. N. (2015). Phật giáo trong đời sống kinh tế. In T. N. Tạ (Ed.), Văn hóa tôn giáo và sự phát triển bền vững ở Việt Nam (pp. 375-390). NXB. Lý luận Chính trị.

Nguyễn, Q. H. (2018). Tôn giáo và kinh tế (Qua khảo cứu quan niệm của M. Weber và E. F. Schumacher). Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 171(3), 3-19.

Nguyễn, M. V. (2013). Tôn giáo tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam. NXB. Khoa học Xã hội.

Vũ, H. T. T. (2020). Nguồn lực Tin Lành trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 196(4), 79-94.

Weber, M. (2008). Nền đạo đức Tin Lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản (N. V. S. Bùi, N. Nguyễn, T. Nguyễn, & Q. H. Trần, Trans.). NXB. Tri thức. (Original work published 1905).

Downloads

Published

25-08-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Mai, M. N., & Tran, T. H. (2022). THE IMPACT OF PROTESTANTISM ON THE ECONOMY OF THE COHO CHIL PEOPLE IN LAM DONG PROVINCE. Dalat University Journal of Science, 12(4), 137-149. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.4.793(2022)