THE FOLK BELIEFS IN THE TALE OF KIEU AND THE FUNERAL ORATION TO THE SOULS BY NGUYEN DU

Authors

  • Võ Thị Thùy Dung The Faculty of Literatures and History, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.2.801(2021)

Keywords:

Folk Beliefs, The Tale of Kieu, Nguyen Du, The Funeral Oration to the Souls.

Abstract

“The Tale of Kieu” and “The Funeral Oration to the Souls” are two works of great value and significance in the writing career of the great poet, Nguyen Du. The success of these two works not only comes from their content and artistic composition, but also from the life experiences and deep understanding of the national culture expressed fluently in every word. This article explores the impact of folk beliefs; namely, the cult of nature and religious beliefs that are reflected in “The Tale of Kieu” and “The Funeral Oration to the Souls”. Then, it clarifies the role of folk beliefs in both literary and cultural aspects of the works.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đào, D. A. (1974). Từ điển Truyện Kiều. NXB Khoa học Xã hội.

Đỗ, T. H. (Biên khảo). (2006). Văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam dưới nhãn quan học giả L. Cadiere chủ bút tạp chí Bulletin Des Amis Du Vieux Hue Đô Thành Hiếu Cổ (1914-1944). NXB Thuận Hóa.

Hoàng, T. T. X. (2010). Văn hóa tâm linh trong “Truyện Kiều” và “Văn chiêu hồn” của Nguyễn Du [Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học, Đại học Sư phạm TP HCM].

Mai, T. H. (2006). Từ điển tín ngưỡng tôn giáo. NXB Văn hóa thông tin.

Nại Hà. (2020). Trong Wikipedia. https://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BA%A1i_H%C3%A0

Ngô, V. D. (Tuyển chọn và biên tập). (1999). Đến với những chân dung Truyện Kiều. NXB Thanh Niên.

Ngô, Đ. T. (Chủ biên). (2012). Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam. NXB Trẻ.

Nguyễn, Q. T. (Hiệu đính và chú giải). (1996). Nguyễn Du toàn tập (tập 2). NXB Văn học.

Nguyễn, T. N. (2004). Bản chất và đặc trưng tín ngưỡng dân gian trong lễ hội cổ truyền Việt Nam. https://drive.google.com/file/d/12wJmt1WnUjv8F73W5D7idYqlj4YrQO5l/view

Phạm, Đ. Q. (2015). Về những thủ pháp trong nghệ thuật văn chương truyện Kiều. NXB Thanh niên.

Tylor, E. B. (2001). Văn hóa nguyên thủy. NXB Văn hóa nghệ thuật.

Published

25-04-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Dung, V. T. T. (2021). THE FOLK BELIEFS IN THE TALE OF KIEU AND THE FUNERAL ORATION TO THE SOULS BY NGUYEN DU. Dalat University Journal of Science, 11(2), 155-169. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.2.801(2021)