NGUYEN DU'S MIND FROM CHINESE POETRY TO VAN CHIEU HON

Authors

  • Nguyễn Cảnh Chương The Faculty of Literature and History, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.2.809(2021)

Keywords:

Buddhism, Chinese poetry, Confucius, Mind, Nguyen Du, Van chieu hon.

Abstract

From Chinese poetry, “The Tale of Kieu” to “Van chieu hon” shows a movement in Nguyen Du’s thought. The mind of Nguyen Du moved from the heart of a Confucian, in which Chinese poetry expressed life’s pains and sorrows, to the immense compassionate heart of Buddhism for sentient beings in “Van chieu hon” This article highlights that movement. At the same time, it is clear that, whether from the mind of the scholar Nguyen Du, or the mind of the Buddhist disciple Nguyen Du, the movement in Nguyen Du’s thought is also derived from a kind heart: a "thinking heart for a thousand years" of the great Vietnamese national poet.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dương, A. S. (2006). Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn trường tân thanh. NXB Văn hóa Thông tin.

Đinh, H. (1996). Người thơ thuần túy Nguyễn Du trong ‘Văn tế thập loại chúng sinh’. In trong Đ. T. Bá, Nguyễn Du về tác gia và tác phẩm (tr. 143). NXB Giáo dục.

Nguyễn, C. C. (2004). Chữ Tâm trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du [Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Đà Lạt].

Nguyễn, D. (1996). Nguyễn Du toàn tập (Tập 1). NXB Văn học, Trung tâm nghiên cứu Quốc học.

Nguyễn, L. (1999). Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII - hết thế kỷ XIX. NXB Giáo dục.

Nguyễn, V. T. (2015). Tư tưởng Phật giáo trong “Văn tế thập loại chúng sinh”. https://thuvienhoasen.org/.

Nhiều tác giả. (1984). Một số vấn đề lý luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam – Viện Triết học (lưu hành nội bộ).

Quốc Sử Quán triều Nguyễn & Viện Sử học. (2007). Đại Nam thực lục (Tập 2). NXB Giáo dục.

Trương, L. V. (1999). Tâm – triết học phương Đông. NXB Khoa học Xã hội.

Trần, N. V. (1999). Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Published

25-04-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Chương, N. C. (2021). NGUYEN DU’S MIND FROM CHINESE POETRY TO VAN CHIEU HON. Dalat University Journal of Science, 11(2), 27-42. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.2.809(2021)