PRELIMINARY STUDIES FUNGI GENUS COPRINUS PERS. ET GRAY FLORA ON THE LAMVIEN PLATEAU

Authors

  • Lê Bá Dũng The Faculty of Biology, Dalat University, Viet Nam
  • Lê Khắc Duẩn The Faculty of Biology, Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.84(2016)

Keywords:

Coprinus, Central Highlands, Lamvien, Vietnam

Abstract

Coprinus Pers. et Gray flora on the Lamvien Plateau includes 6 following species: Coprinus sterquilinus (Fr.)Fr., Coprinus lagopus (Fr.)Fr., Coprinus heterothrix Kuhner., Coprinus disseminatus (Pers.)Gray Coprinus plicatilis (Curtis)Fr. and Coprinus ephemeroides (Bull.)Fr., in which Coprinus plicatilis (Curtis)Fr. is used as food. Coprinus fungi are saphrophytic fungi that usually grow on stool or on manure or soil during rainy seasons.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alexopoulos, C. J., Mims, C. W., & Blackwell, M. (1996). Introductory Mycology (4th edition). New York, USA: Jon Wiley & Sons Inc.

Bessey, E. A. (1950). Morphology and taxonomy of Gungy. New York, USA: Macmillan Publishing Co. Inc.

Nguyễn, V. C. (1985). Tây Nguyên – Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Kỹ thuật.

Phan, H. D. (1996). Nghiên cứu phân loại bộ Agaricales vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Luận án Tiến sỹ. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê, B. D. (2003). Nấm lớn ở Tây Nguyên. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Kỹ thuật.

Gorlenko, M. V. (1976). Gribư (Myxomycota). Moskva.

Hopple, J. S., & Vigalys, R. (1994). Phylogenetic relationships among coprinoid taxa and allies based on data from restriction site mapping of nuclear rDNA. Mycologia, 86, 96-107.

Hopple, J. S., & Vigalys, R. (1999). Phylogenetic relationships the mushroom genus Coprinus and dark-spored allies based on sequence data from the nuclear gene coding for the large ribosomal subunit RNA: divergent domains, outgroups, and monophyly. Molec. Phylogenetic & Evol, 13, 1-19.

Trịnh, T. K. (1980). Nấm lớn ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Kỹ thuật.

Trịnh, T. K. (1981). Nấm lớn ở Việt Nam (Tập I, tái bản lần thứ II). Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Trịnh, T. K. (2013). Nấm lớn ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Redhead, S. A., R. Vilgalys, J. M., Moncalvo, Johnson, J., & Hopple, J. S. (2000). Coprinus Persoon and the disposition of Coprinus species sensu lato. Taxon, 50, 203-241.

Singer, R. (1962). The Agaricales in modern taxonomy. New York, USA: Hafner Publishing Co.

Singer, R. (1986). The Agaricales in modern taxonomy (4th edition). Koenigste: Koeltz Scientific Books.

Lê, X. T., Phạm, N. D. (2013). Atlas nấm Cát Tiên (Tập 1). Đồng Nai, Việt Nam: Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Teng, S. C. (1996). Fungy of China. New York, USA: Mycotaxon, LTD. Ithaca.

Published

04-01-2017

Volume and Issues

Section

Natural Sciences and Technology

How to Cite

Dũng, L. B., & Duẩn, L. K. (2017). PRELIMINARY STUDIES FUNGI GENUS COPRINUS PERS. ET GRAY FLORA ON THE LAMVIEN PLATEAU. Dalat University Journal of Science, 6(4), 405-418. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.4.84(2016)