THE EFFECTS OF FREE MIGRATION OF NORTHERN MINORITIES ON LAM DONG SOCIOECONOMICS FROM 1976 TO 2015

Authors

  • Nguyen Thi Ha Giang Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.844(2021)

Keywords:

Economy, Free migration, Lam Dong, Northern ethnic minority, Society.

Abstract

The history of formation and development of Lam Dong province is associated with the immigration of different groups of people, including ethnic minorities from the North. As a result of immigration, northern ethnic minorities are present in most areas of Lam Dong province, but mainly in remote areas of Lam Ha, Dam Rong, Di Linh, Bao Lam, Da Teh, and Cat Tien districts. The purpose of their migration to Lam Dong was to find a place with favorable land conditions for agricultural production. This article is the result of research into their lives using archival sources and provides an analysis of the impact of free migration of northern ethnic minorities on the socioeconomic development of Lam Dong from 1976 to 2015. From the research results, this article points out the positive effects and limitations of free migration on the socioeconomic development of Lam Dong. It also offers suggestions for taking advantage of the strengths and mitigating the limitations of free migration.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bùi, M. Đ. (2011). Thực trạng phát triển Tây Nguyên và một số vấn đề phát triển bền vững. NXB. Khoa học xã hội.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. (2016). Thống kê diện tích rừng bị phá ở Lâm Đồng từ năm 2008 đến 2015.

Công an tỉnh Lâm Đồng. (2016). Báo cáo tình hình di cư tự do trên địa bàn Lâm Đồng từ năm 2005 đến nay.

Cục Thống kê Lâm Đồng. (2015). Dân số từ 1 tuổi trở lên ở nơi khác chuyển đến chia theo lý do chính chuyển đến hộ và nhóm tuổi.

Cục Thống kê Lâm Đồng. (2016). Thực trạng đời sống hộ dân cư tỉnh Lâm Đồng (thời kỳ 2002-2014).

Cục Thống kê Lâm Đồng. (2019). Số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lâm Đồng năm 2019.

Guest, P. (1998). Động lực di dân nội địa ở Việt Nam (T. L. Nguyễn, Trans). NXB. Nông nghiệp.

Nguyễn, B. T. (2003). Di dân tự do của các dân tộc Tày, Nùng, Hmông, Dao từ Cao Bằng, Lạng Sơn vào Đắk Lắk giai đoạn 1986-2000 [Doctoral dissertation, Institute of Anthropology, Hanoi, Vietnam].

Nguyễn, T. H. G. (2019). Biến đổi trong sinh hoạt kinh tế của người Hmông di cư tự do đến huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, 2(58), 28-36.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. (2003). Báo cáo Những vấn đề di dân tái định canh định cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trần, S. T. (1992). Một số vấn đề về dân số Lâm Đồng. Cục Thống kê Lâm Đồng.

UBND huyện Đam Rông. (2017). Báo cáo Tình hình dân di cư tự do trên địa bàn huyện Đam Rông.

UBND tỉnh Lâm Đồng. (1995). Báo cáo tình hình dân chuyển cư tự do đến Lâm Đồng từ năm 1990 đến 30/6/1995.

UBND tỉnh Lâm Đồng. (1996). Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch di dân phát triển vùng KTM năm 1996 và nhiệm vụ kế hoạch di dân ổn định kinh tế xã hội năm 1997.

UBND tỉnh Lâm Đồng. (1997a). Báo cáo đánh giá tình hình phân bổ lao động dân cư xây dựng vùng kinh tế mới 1975-1996 và sắp xếp ổn định dân di cư tự do tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng. (1997b). Báo cáo tình hình dân di cư tự do đến Lâm Đồng và những biện pháp khắc phục ổn định dân cư.

UBND tỉnh Lâm Đồng. (2001). Địa chí Lâm Đồng. NXB. Văn hóa dân tộc.

UBND tỉnh Lâm Đồng. (2002). Báo cáo Về việc giải quyết tái định canh định cư cho đồng bào dân tộc Mông từ các tỉnh di cư tự do vào Lâm Hà, Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng. (2005). Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình di dân xây dựng vùng kinh tế mới 1991-2005 tỉnh Lâm Đồng.

Downloads

Published

29-09-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Giang, N. T. H. (2021). THE EFFECTS OF FREE MIGRATION OF NORTHERN MINORITIES ON LAM DONG SOCIOECONOMICS FROM 1976 TO 2015. Dalat University Journal of Science, 11(3), 135-145. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.844(2021)