SOME FEATURES OF THE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN VIETNAM AND RUSSIA IN THE PERIOD 2001-2017

Authors

  • Bui Thi Huyen University of Economics Ho Chi Minh City, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.870(2021)

Keywords:

Comprehensive strategic partnerships, Investment, Oil and gas energy, Trade, VietnamRussia economic relations.

Abstract

The article discusses economic relations between Vietnam and Russia from 2001 to 2017 in the fields of trade, investment, and cooperation in oil and gas production. It draws the following characteristics: (i) The economic relations of Vietnam and Russia from the past to the present are fueled by good political-diplomatic relations; (ii) The economic relations are conducted by two transitional market economies with huge differences in size, development level, values, and strategies; (iii) The outstanding feature of the Vietnam–Russia bilateral economic relationship has undergone an overall change, shifting from ideological principles to the principle of mutual trust and equality of mutual benefit; (iv) Although economic relations between Vietnam and Russia have achieved positive results, they are not commensurate with the potential and advantages of each country, or with traditional friendship relations and comprehensive strategic partnerships. The results of economic cooperation have not reached the level set by political goals.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Báo Nhân dân. (2001). Tuyên bố chung về đối tác chiến lược giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga [Số ra ngày 3/1/2001].

Báo Nhân dân. (2012). Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nước CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga. https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/tuyen-bo-chung-ve-tang-cuong-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-giua-nuoc-chxhcn-viet-nam-va-lb-nga-393298

Bộ Công thương. (2017). Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017. NXB. Công thương.

Kennedy, P. (1992). Hưng thịnh và suy vong của các cường quốc. NXB. Thông tin lý luận.

Lưu, T. H. (2018). Những biến động trong chính sách hướng Đông của Liên Bang Nga. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (1), 65-75.

Năng lượng Việt Nam. (2018). Rusvietpetro: Liên Doanh hiệu quả nhất của PVN ở nước ngoài. http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dau-khi-viet-nam/rusvietpetro-lien-doanh-hieu-qua-nhat-cua-pvn-o-nuoc-ngoai.html.

Petrovietnam. (2017). Kết quả hoạt động của Petrovietnam. http://www.pvn.vn/Pages/timkiemthamdo-khaithac.aspx?NewsID=06dd8567-9d59-430f-88de-25d88e0db4e0

Tạp chí kinh tế Việt Nam. (2003). Dữ liệu thống kê của công ty “Zarubezhneft’. Tạp chí kinh tế Việt Nam, (1), 21.

The World Factbook. (n.d.). Econimic overview. https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/economic-overview/

Thống kê hải quan Liên bang Nga. (2018). Thống kê ngoại thương của Liên bang Nga. http://customs.ru/statistic.

Thông tấn xã Việt Nam.(2001). Thông điệp Liên bang [Tài liệu tham khảo đặc biệt số 17/7/2001].

Thông tấn xã Việt Nam. (2002). Thông tin tư liệu số 25 (199).

Thông tấn xã Việt Nam. (2014). Tài liệu tham khảo đặc biệt (339/TTX).

Tổng cục thống kê. (2008). Niên giám thống kê năm 2008. NXB. Thống kê.

Tổng cục thống kê. (2017a). Niên giám thống kê 2007. NXB. Thống kê.

Tổng cục thống kê. (2017b). Xuất Nhập khẩu hàng hóa Việt Nam Hội nhập và phát triển 2005-2015. NXB. Thống kê.

Võ, Đ. L., & Lê, B. L. (2005). Quan hệ Việt - Nga trong bối cảnh quốc tế mới. NXB. Thế giới.

Vũ, D. H. (2016). Quan hệ Việt - Nga và một số vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (2), 65-76.

Vũ, Đ. H., & Nguyễn, H. G. (Eds., 2008). Hợp tác chiến lược Nga - Việt: những quan điểm, thực trạng và triển vọng. NXB. Chính trị Quốc gia.

World Bank (2015). Доклад Об Экономике России (Russian Economic Report). https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/russia/rer33-rus.pdf.

Downloads

Published

29-09-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Huyen, B. T. (2021). SOME FEATURES OF THE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN VIETNAM AND RUSSIA IN THE PERIOD 2001-2017. Dalat University Journal of Science, 11(3), 146-158. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.870(2021)