THE ROLE OF THE AUTHOR’S SUBJECT IN TRAVEL WRITING ABOUT THE CENTRAL HIGHLANDS IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY

Authors

  • Nguyen Huu Son Vietnam Institute of Literature, Vietnam Academy of Social Sciences, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.881(2021)

Keywords:

Author's subject, Category, Cultural, Literary, Travel to the Central Highlands.

Abstract

We introduce the travel literature written about the Central Highlands in the first half of the twentieth century and identify characteristics of the authors and the compositions in the context of history, culture, and contemporary journalism. Emphasis is placed on the role of the author's subject from the perspective of the narrative mode and narrative characteristics, such as witness accounts, storytelling in the first person, nonfiction and fictional literary relationships, mixed characteristics of genre content, the ability to integrate survey materials, fieldwork, records of geography, culture, ethnography, and customs. We assess the historical value of the travel literature and its contribution to anthropological awareness, culture, and literature.

Downloads

Download data is not yet available.

References

K. D. (1926, March 2). Một buổi du lịch tại Đắc Lắc. Công luận báo, (325), p. 1.

Lê, B. H., Trần, Đ. S., & Nguyễn, K. P. (Đồng chủ biên). (1992). Du ký – Từ điển thuật ngữ văn học. NXB Giáo dục.

Mẫu Sơn Mục N. X. H. (1928). Lược ký đường bộ từ Hà Nội vào Sài Gòn. Nam phong tạp chí, (129), 459-468.

Nguyễn, Đ. Q. (1930, November 6). Ta với Mọi – Bài ký những sự kiến văn ở trên đất Mọi về miệt Kom Tum. Phụ nữ tân văn, (77), pp. 14-15.

Nguyễn, H. S. (2018). Khái lược du ký viết về Tây Nguyên nửa đầu thế kỷ XX. Khoa học xã hội Tây Nguyên, (4), 3-11.

Nguyễn, H. S. (2019). Diện mạo và đặc điểm du ký về Trung Bộ nửa đầu thế kỷ XX. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, (4), 39-49.

Nguyễn, T. H. (2004). Điểm nhìn trong lời nói giao tiếp và điểm nhìn nghệ thuật trong truyện. In Đ. S. Trần (Chủ biên), Tự sự học – Một số vấn đề lý luận và lịch sử. NXB Đại học Sư phạm.

Thái, H. T. (1943, December 9). Giống Mọi ở Đồng Nai thượng. Nam Kỳ tuần báo, (65), p. 5.

Trần, Đ. S. (2004). Tự sự học – một bộ môn nghiên cứu liên ngành giàu tiềm năng. Tự sự học – Một số vấn đề lý luận và lịch sử. NXB Đại học Sư phạm.

Trần, H. B. (1942). Ban Mê Thuột (Kỳ 1). Tri tân tạp chí, (53), 12-16.

X. (1929a, October 7). Một tháng ở Đà Lạt – Những điều trông thấy... (One Month in Da Lat–Things Witnessed…). Công luận, (1599), p. 1.

X. (1929b, October 11). Một tháng ở Đà Lạt – Những điều trông thấy... (One Month in Da Lat–Things Witnessed…). Công luận, (1603), p. 1.

X. (1929c, October 12). Một tháng ở Đà Lạt – Những điều trông thấy... (One Month in Da Lat–Things Witnessed…). Công luận, (1604), p. 1.

X. (1929d, October 21). Một tháng ở Đà Lạt – Những điều trông thấy... (One Month in Da Lat–Things Witnessed…). Công luận, (1612), p. 1.

X. (1929e, October 31). Một tháng ở Đà Lạt – Những điều trông thấy... (One Month in Da Lat–Things Witnessed…). Công luận, (1621), p. 1.

Downloads

Published

03-08-2021

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Son, N. H. (2021). THE ROLE OF THE AUTHOR’S SUBJECT IN TRAVEL WRITING ABOUT THE CENTRAL HIGHLANDS IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY. Dalat University Journal of Science, 11(3), 60-71. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.11.3.881(2021)