CULTURE IN COMMUNICATION OF THE EDE PEOPLE THROUGH THE VOCATIVES IN THE Y’KHING JU EPIC

Authors

  • Buôn Krong Tuyết Nhung Tay Nguyen University
  • Buôn Krong Wiyapodam Tay Nguyen University
  • Võ Thị Hải Yến Tran Nhan Tong High School

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.910(2022)

Keywords:

Characteristics, Communicate, Ede people, Vocative, Y’Khing Ju epic.

Abstract

In communication, the way of addressing shows the attitudes and affection of the speakers and reflects the positions, perceptions, social and cultural relationships, and language abilities of the individuals in the community. To clarify the characteristics of the Ede people’s communication culture, the article analyzes the communication characteristics of the Ede people through relationships, methods, and rituals of addressing in the Y’Khing Ju epic.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Buôn, N. K. T. T. (2019). Sử thi Êđê aghan Mdrong Dam và aghan Y’Khing Ju-H’Bia Yâo. NXB. Đà Nẵng.

Hoàng, A., Đỗ, C. T., & Nguyễn, T. (2007). Hoạt động-Giao tiếp-Nhân cách. NXB. Sư phạm Hà Nội.

Hoàng, P. (2001). Từ điển tiếng Việt (2nd ed.). Trung tâm Từ điển học & NXB. Đà Nẵng.

Nguyễn, D. V. (2010). The psychology of communication. Hanoi National University of Education.

Nguyễn, T., & Hoàng, A. (1991). Luyện giao tiếp sư phạm. Đại học Sư phạm Hà Nội 1.

Trương, D. T. (2003). Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc trong giao tiếp Tiếng Việt [Doctoral Thesis, Vinh University].

Downloads

Published

28-01-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Buon Krong, T. N., Buon Krong, W., & Vo, T. H. Y. (2022). CULTURE IN COMMUNICATION OF THE EDE PEOPLE THROUGH THE VOCATIVES IN THE Y’KHING JU EPIC. Dalat University Journal of Science, 12(1), 139-153. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.910(2022)