SOME ARTISTIC SIMILARITIES BETWEEN THE XO DANG EPIC AND THE BAHNAR EPIC

Authors

  • Nguyen Ngoc Chien Binh Duong University, Viet Nam
  • Le Ngoc Binh Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.959(2023)

Keywords:

Central Highlands, Characters, Epic, Plotline, Theme.

Abstract

The epics told by two ethnic groups, the Xo Dang and the Bahnar, belong to the Central Highlands epic region and have similarities in content and form. This article introduces some basic general features of the Xo Dang and Bahnar epics in terms of theme, plotline, and characterization, and analyzes the cause and meaning of the similarities. We use comparative, interdisciplinary research methods to clarify the similarities in the epic art of the two ethnic groups, thereby showing the unity in the diversity of the epic region of the Central Highlands.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Đặng, N. V., Cầm, T., Trần, M. C., Lê, D. Đ., & Ngô, V. B. (1981). Các dân tộc tỉnh Gia Lai – Công Tum. NXB. Khoa học Xã hội.

Ngô, Đ. T. (2009). Tính thống nhất và đa dạng của sử thi Tây Nguyên. In X. K. Nguyễn (Ed.), Sử thi Việt Nam trong bối cảnh sử thi Châu Á (pp. 111-120). NXB. Khoa học Xã hội.

Nguyễn, T. D. (2018). Đặc điểm nghệ thuật nhóm sử thi Dăm Giông. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phan, Đ. N. (2001). Nghiên cứu sử thi Việt Nam. NXB. Khoa học Xã hội.

Phan, T, H. (1996). Giông nghèo tám vợ, Tre Vắt ghen ghét Giông, Trường ca dân tộc Ba Na. NXB. Văn hoá dân tộc.

Phan, T. H. (2006). Nhóm sử thi dân tộc Bahnar. NXB. Văn học.

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. (2005a). Kho tàng sử thi Tây Nguyên – Sử thi Ba Na: Giông, Giơ~ tơri~t pơti dâng ie~ – Giông, Giớ mồ côi từ nhỏ. NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. (2005b). Kho tàng sử thi Tây Nguyên – Sử thi Ba Na: Giông bơ~ bơ xat – Giông làm nhà mồ. NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2006). Kho tàng sử thi Tây Nguyên – Sử thi Xơ Đăng. NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2007). Kho tàng sử thi Tây Nguyên – Sử thi Xơ Đăng. NXB. Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2009). Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam: Sử thi Xơ Đăng (Tập 8). NXB. Khoa học Xã hội.

Võ, Q. N. (1983). Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam. NXB. Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

Downloads

Published

07-02-2023

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

Nguyen, N. C., & Le, N. B. (2023). SOME ARTISTIC SIMILARITIES BETWEEN THE XO DANG EPIC AND THE BAHNAR EPIC. Dalat University Journal of Science, 13(4), 3-15. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.4.959(2023)