ENHANCING THE EFFICIENCY OF COMMUNICATION PROGRAMS FOR STUDENT ENROLLMENT AT UNIVERSITIES THROUGH RECIPIENT FEEDBACK (SURVEY OF STUDENTS AT DALAT UNIVERSITY IN 2021)

Authors

  • La Thuy Linh University of Information and Communication Technology, Thai Nguyen Univesity, Viet Nam
  • Le Phong Le Dalat University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.3.980(2023)

Keywords:

Communication, Feedback, Public Relations, Recipients, Student, University.

Abstract

Researching recipient feedback is one of the important actions to enhance the quality of the communication process. This study was conducted to provide some solutions to improve the effectiveness of Dalat University’s enrollment communication process by analyzing student feedback. A survey was conducted in 2021 with a sample of 655 students from Dalat University. The results showed that students mainly knew about Dalat University through word of mouth and the Facebook channel, and that tuition fees, the benchmark, and geographical location were the main reasons students chose the university. In addition, most students showed an interest in receiving content in the form of short videos. The research results can be applied by the communication department of Dalat University and can contribute to the field of university communication research, which has not received much attention in Vietnam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajilore, K., & Suleiman, J. (2020). Corporate identity and students enrolment in Nigerian universities. Ebonyi State University Journal of Mass Communication, 7(1), 169-183. https://www.researchgate.net/publication/342302540_Corporate_Identity_and_Students_Enrolment_in_Nigerian_Universities

Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2020). Số liệu thống kê giáo dục đại học năm học 2019-2020.

Cisco. (2020). 2020 Annual Report Powering an Inclusive Future for All. https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/annual-report/cisco-annual-report-2020.pdf

Dei, D.-G. J., & Anane-Donkor, L. (2021). Marketing mix and students’ enrolment in institutions of higher learning. Journal of Management and Business Education, 4(2), 150-164. https://doi.org/10.35564/jmbe.2021.0009

Dalat University. (2021). Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 ngày 29/8/2021.

Đinh, T. T. H. (2015). PR Lý luận và ứng dụng. NXB. Lao Động.

Hanover Research. (2014). Higher education branding and public relations. https://www.hanoverresearch.com/media/Higher-Education-Branding-and-Public-Relations.pdf

Hatch & Schultz. (1997). Relations between organisational culture, identity and image. European. Journal of Marketing, 31(5-6), 356-365. https://doi.org/10.1108/eb060636

Hoàng, X. P. (2015). PR từ chưa biết đến chuyên gia. NXB. Lao Động.

Lê, P. L. (2021). Kết quả khảo sát sinh viên Trường Đại học Đà Lạt về hoạt động truyền thông tuyển sinh [Unpublished manuscript].

Lê, V. C., Nguyễn, Đ. T., & Phạm, K. T. (2020). Nghiên cứu áp dụng công cụ digital marketing trong hoạt động tuyển sinh của Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Tạp chí Công Thương, 12, 166-170.

Maresova, P., Hruska, J., & Kuca, K. (2020). Social media university branding. Education Sciences, 10(3), 74. https://doi.org/10.3390/educsci10030074

Nguyễn, H. T. (2018). Truyền thông tuyển sinh của hệ thống giáo dục FPT [Master’s thesis, Academy of Journalism and Communication].

Nguyễn, T. B., Nguyễn, D. K., & Phạm, T. N. A. (2021). The role of social networks in enrollment strategy of universities in Vietnam. Journal of Science, 50(2B), 22-31.

Nguyễn, T. S. & Nguyễn, T. P. (2014). Quảng bá thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học: Lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Tạp chí Phát triển và hội nhập, 15(25), 81-86. https://static-cdn.uef.edu.vn/newsimg/tap-chi-uef/2014-03-04-15/14.pdf

Nguyễn, T. T. H. (2014). Quan hệ công chúng Lý luận và Thực tiễn. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn, V. L. (2016). Hoạt động truyền thông của trường Đại học Nội vụ Hà Nội: thực trạng và định hướng đến năm 2020 [Master’s thesis, Academy of Journalism and Communication].

Okezie, C., Chikezie, A., & Kanu, C. (2016). Feedback, concept, theories and library applications. International Journal of Library & Information Science, 5(1), 41-48. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1080.6837&rep=rep1&type=pdf

Pierce, T., Corey, A. M., Johns, M. D., Moss, K., & Sweet, D. (2009). The evolution of human communication: From theory to practice. EtrePress.

Sutton, H. (2018). Get inside the brains of prospective students: Hidden influences impacting enrollment. Enrollment Management Report, 22(5), 6-7. https://doi.org/10.1002/emt.30445

Tạ, N. T. (2004). Truyền thông đại chúng. NXB. Chính trị Quốc gia.

Thủy, H. (2021). Những xu hướng chủ đạo trên các nền tảng xã hội năm 2021. https://www.vietnamplus.vn/nhung-xu-huong-chu-dao-tren-cac-nen-tang-xa-hoi-nam-2021/695083.vnp

Trần, H. Q. (2015). Xã hội học báo chí. NXB. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

Youdell, D. (2010). School Trouble: Identity, Power and Politics in Education (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203839379

Downloads

Published

11-10-2022

Volume and Issues

Section

Social Sciences and Humanities

How to Cite

La, T. L., & Le, P. L. (2022). ENHANCING THE EFFICIENCY OF COMMUNICATION PROGRAMS FOR STUDENT ENROLLMENT AT UNIVERSITIES THROUGH RECIPIENT FEEDBACK (SURVEY OF STUDENTS AT DALAT UNIVERSITY IN 2021). Dalat University Journal of Science, 13(3), 33-50. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.13.3.980(2023)