(1)
Tài, P. T.; Phúc, T. Đặng V.; Thảo, P. N. M.; Chăm, N. T. N.; Tính, Đào C.; Ngọc, P. H.; Hải, N. T. EVALUATION OF ASSISTANCE TOOLS FOR DIAGNOSIS OF DISEASES BY APPROACHING TO PERSONALIZED MEDICINE ON METAGENOMIC DATA. DLU JOS 2020, 10 (2), 117-144. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.10.2.646(2020).