Hằng, N. T. T., Vân, L. Ái, Khiêm, Đinh V., Cương, H. V., Hoàng, N. T. P., & Huyên, P. X. (2018). STUDY ON IN VITRO PROPAGATION AND DEVELOPMENT GROWTH OF GYNOSTEMMA PUBESCENS IN THE GREENHOUSE CONDITION. Dalat University Journal of Science, 8(3), 99-112. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.8.3.506(2018)