Dũng, C. Đình, Hiểu, N. X., Đức, T. V., Dũng, L., Ngọc, H. B., Steur, P. D., Lan, L. N., & Tú, N. T. Q. (2016). EFFECT OF DISINFECTION SOLUTION DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ON PROLONGING SHELFLIFE OF GRAPES AND TOMATOES. Dalat University Journal of Science, 6(3), 324-337. https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.6.3.77(2016)