KIÊN, Nguyễn Trung; NGHĨA, Trương Khánh; LAN, Nguyễn Thị. RADAR SIMULATION USING GPU-BASED TEXTURE MAPPING. Dalat University Journal of Science, Dalat, Vietnam, v. 7, n. 2, p. 153–164, 2017. DOI: 10.37569/DalatUniversity.7.2.235(2017). Disponível em: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/235.. Acesso em: 21 jun. 2024.